Vybrané aspekty robustní regrese a srovnání metod robustní regrese

Název práce: Vybrané aspekty robustní regrese a srovnání metod robustní regrese
Autor(ka) práce: Černý, Jindřich
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Blatná, Dagmar
Oponenti práce: Vrabec, Michal; Dohnal, Gejza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá problematikou robustních regresních metod. Primárními cíli práce jsou -- navrhnout rozšíření, odvození a shrnutí (včetně výpočetního algoritmu) Theilových-Senových regresních odhadů (v některé literatuře též uváděno jako Passingova-Bablokova regresní metoda) pro vícerozměrný prostor a srovnat tuto metodu s dalšími robustními regresními metodami. Tato dvojice hlavních cílů je hlavním a originálním přínosem disertační práce. Z dostupné literatury není známo, že by se někdo tímto problémem zabýval ve větší šíři. Jeho vyřešením bude nabídnut celkový shrnující pohled na danou problematiku a nové možnosti této vícerozměrné, neparametrické, robustní regresní metody. Dalšími cíli jsou -- přehledné shrnutí některých dalších robustních metod, shrnutí poznatků o těchto robustních regresních metodách, srovnání robustních metod mezi sebou s důrazem na porovnání s navrženou metodou Theilových-Senových odhadů a s metodou nejmenších čtverců. Zároveň se shrnutím jsou popsány i jednotlivé matematické souvislosti a možnosti nahrazení metod mezi sebou. Tyto sekundární cíle jsou dalším přínosem disertační práce v oblasti problematiky robustní regrese. Jsou důležité zejména z důvodu uceleného pohledu na problematiku robustních regresních metod a odhadů.
Klíčová slova: bod zvratu; Theilovy-Senovy odhady; robustní regrese
Název práce: Selected aspects of robust regression and comparison of robust regression methods
Autor(ka) práce: Černý, Jindřich
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Blatná, Dagmar
Oponenti práce: Vrabec, Michal; Dohnal, Gejza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation examines the robust regression methods. The primary purpose of this work is to propose an extension, derivation and summary (including computational algorithm) for Theil-Sen's regression estimates (or in some literature also referred to as Passing-Bablok's regression method) for multi-dimensional space and compare this method to other robust regression methods. The combination of these two objectives is the primary and the original contribution of the dissertation. Based on the available literature it is unknown if anyone has discussed this problem in greater depth and solved it in total. Therefore this work provides a summary overview of the issue and offers a new alternative of this multidimensional, nonparametric, robust regression method. Secondary goals include a clear summary of other robust methods, a summary of findings related to these robust regression methods, robust methods compared with each other placing emphasis on the comparison with the proposed Theil-Sen's regression estimates method and with the least squares method. The summary also includes individual mathematical context and interchangeability of the proposed methods. These secondary objectives are also another benefit of this dissertation in the field of robust regression problems; this is especially important to gain a unified view of the problems of robust regression methods and estimates in general.
Klíčová slova: Robust regression; Break-down point; Theil-Sen estimates

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2006
Datum podání práce: 3. 6. 2013
Datum obhajoby: 12. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14923/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: