A theoretical and empirical analysis of the nominal convergence in transition countries with a particular attention to the Czech economy

Název práce: A Theoretical and Empirical Analysis of the Process of Nominal Convergence in Transition Countries with a Particular Emphasis on the Czech Economy
Autor(ka) práce: Žďárek, Václav
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Komárek, Luboš
Oponenti práce: Dědek, Oldřich; Feldkircher, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This PhD thesis aims at exploring price convergence in the European Union with a particular emphasis paid to the Czech Republic and new EU member states. Fundamental issues are discussed in the first chapter, starting with the notion and term `convergence' since many alternative definitions have been proposed in the literature. Apart from that, main indicators utilized when investigating price convergence are defined (for example purchasing power parity/purchasing power standard, PPP/PPS, comparative price level, CPL) and a brief review of the literature is added. The second chapter deals with several issues accompanying price convergence in general and in transforming countries in particular such as the club convergence hypothesis, issues of tradability, availability of datasets and their strenghts and weaknesses, the link between price levels and rates of inflation, and determinants. Both `standard' and `modern' approaches are utilized in the last chapter so that several hypotheses can be verified. For the sake of comparability, individual CPLs for EU-27 countries for the period 1995(9)-2011 are employed. Firstly, stylised facts for both old EU and NMS are presented (including effects stemming from the on-going financial crisis). Secondly, the club convergence hypothesis is examined with help of two different ways - cluster analysis and the Phillips-Sul test (both for the EU and its `subgroups'). Both of them do confirm the existence of convergence clubs in the EU (including its old and new part). Following the previous findings, a somewhat broader and richer view on price level dynamics is supplemented via utilization of the so-called Stochastic kernel (Quah, 1993). This methodology shows both convergence and divergence (divergence/polarization/stratification) in the EU. Finally, the last section of this chapter is focused on a thorough search for determinants of price levels in the EU. The Bayesian approach is employed (Bayesian model averaging, BMA) and our results confirm both the importance of both `traditional' determinants such as labour costs and output gap and new ones such as broadly defined institutional factors. Main findings of this thesis are summarized and commented in the conclusion aiming at providing implications for policymakers and some guidance for future research.
Klíčová slova: globalization; adjustment mechanisms; new EU member states; comparative price level (CPL); determinants; international comparison of prices and volumes; BMA; Stochastic kernel; price convergence
Název práce: A theoretical and empirical analysis of the nominal convergence in transition countries with a particular attention to the Czech economy
Autor(ka) práce: Žďárek, Václav
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Komárek, Luboš
Oponenti práce: Dědek, Oldřich; Feldkircher, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato disertační práce se věnuje problematice cenové konvergence v zemích Evropské Unie s důrazem na Českou republiku a nové členské země. V první kapitole je vymezen termín konvergence a cenové konvergence, neboť existuje mnoho alternativních přístupů. V dalších částech úvodní kapitoly práce jsou definovány základní používané ukazatele (parita kupní síly, resp. parita kupního standardu, PPP/PPS, srovnatelná cenová úroveň, CPL) a stručně shrnuty hlavní studie věnující se danému tématu. Navazující kapitola se zaměřila na vybrané problémy cenové konvergence (konvergenční kluby, obchodovatelnost statků a služeb, používaná data a jejich slabé a silné stránky, vztah cenové úrovně a tempa růst cen, determinanty), které se dotýkají, jak samotného procesu konvergence, tak jsou významné pro transformující se ekonomiky. Následuje empirická část práce, která používá jak tradiční, tak nové přístupy pro ověření několika hypotéz uvedených v práci. Z důvodu srovnatelnosti jsou data pro empirickou část reprezentována ukazatelem CPL, který je k dispozici pro zem v e EU-27 v období 1995(9) až 2011. Nejprve je stručně ilustrován stav a dosavadní výsledky cenové konvergence v zemích EU a NMS a dopady probíhající finanční krize. Poté je testována hypotéza existence konvergenčních klubů (dvěma přístupy -- cluster analysis a pomocí Phillipsova-Sulova testu), jak v celé EU, tak v její `staré' a `nové' části. Oba přístupy potvrzují existenci konvergenčních klubů. V návaznosti na ověření této hypotézy je detailněji modelována dynamika cenových úrovní (divergence/polarizace/stratifikace) v EU a obou dílčích celcích, a to pomocí stochastického kernelu. Nalezené závěry potvrzují jak proces konvergence cenových úrovní v EU, tak vznik konvergenčních klubů. Poslední část kapitoly je věnována hledání determinant cenové konvergence za pomoci Bayesovského přístupu (Bayesian model averaging, BMA), jež částečně potvrzuje teoretické modely o vlivu tradičních determinant, tak ukazuje vliv nových (např. šířeji definovaného institucionálního prostředí). Závěr práce shrnuje, srovnává a diskutuje hlavní implikace pro nositele hospodářské politiky a nastiňuje možnosti dalšího výzkumu v této oblasti.
Klíčová slova: mezinárodní srovnání objemu výroby a důchodu; determinanty; srovnatelná cenová hladina (úrove\v n)srovnatelná cenová hladina (úroveň); integrační proces; přizpůsobovací mechanismy; BMA; stochastický kernel; nové členské země EU; cenová konvergence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2012
Datum podání práce: 12. 8. 2012
Datum obhajoby: 23. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37850/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: