Snižování rizik u transakcí na trhu s marihuanou v České republice a v USA - instituce přátelství

Název práce: Reducing risks of transactions on marijuana markets - institution of friendship
Autor(ka) práce: Běláčková, Vendula
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Oponenti práce: Zábranský, Tomáš; Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
BACKGROUND: Economists depict illicit markets as violent, due to the lack of centralized property rights enforcement. At the same time, the importance of friendship networks and drug sharing is a recently documented feature of the marijuana market. Recent studies show an increased role of acquiring marijuana through friends, especially in settings where drug policy is rather punitive. This thesis extends this research into the norms that marijuana users attribute to their definition friendship. To do this, the thesis conceptualizes friendship as a type of institution that reduces the transaction costs on the market, and like that, it limits the decision making of marijuana market players. DATA: Marijuana market patterns in the Czech Republic and North-Central Florida were analyzed via both qualitative and quantitative research methods. For the purpose of the qualitative study, 44 (resp 66) study participants were marijuana users and retailers recruited at North-Central Florida (resp in the Czech Republic), with the use of respondent-driven sampling. Inclusion criteria into the study was the use of marijuana in the last 12 months. Semi-structured interviews, that took 80 minutes on average, followed an interview guide focused on marijuana use, sharing, purchases, sales and growing, with extensive probes on activities of respondents` "friends", as they defined them. As for the quantitative data, marijuana market modules from two representative general population surveys on substance use were used (CS 2008, NSDUH). METHODS: Qualitative data were analysed with the use of inductive analysis, and were framed into institutional economics theory. Quantitative data were analyzed with the use ordinary logit models. FINDINGS: The study has shown remarkable impact of drug policies on cannabis markets via comparison between the Czech Republic and the U. S. (North-Central Florida). The study findings suggest that users' definitions of friendship include expectations for behavior that sustain the distribution chain within the marijuana markets. Respondents provided definitions of friendship that contained norms on marijuana sharing and reciprocation, purchases for friends, and introduction to the dealer - for whom the term "friend" has been used as a synonym in most cases. In quantitative analysis, acquistion through a friend made significant reduction of price at last purchase in the U. S., approaving the hypothesis that friendship can be an effective institution to reduce transaction costs on the market. In the Czech Republic, such analysis was inconclusive. This demonstrates that the importance of friendship might be higher in countries where drug prohibition is more severe. CONCLUSIONS: Punitive drug policy provides incentives to shrinking the market into social networks, and like that, it imposes harms on users in terms of decreasing control over their substance use can criminal risks (larger amounts purchased, and the risk of detection to regular citizens, who serve as middlemen on the market without an intention to make profit). For more precise estimates, further surveys shall distinguish between different modalities of friendship, and between different product types.
Klíčová slova: drug-related harm; mixed methods research; social supply; cannabis ; drug policy
Název práce: Snižování rizik u transakcí na trhu s marihuanou v České republice a v USA - instituce přátelství
Autor(ka) práce: Běláčková, Vendula
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Oponenti práce: Zábranský, Tomáš; Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
BACKGROUND: Ekonomická teorie popisuje nelegální trhy, jako je násilné z důvodu nedostatku centralizovaného vymáhání vlastnických práv. Studie z poslední doby poukazují na význam přátelských vazeb na nelegálních drogových trzích, a to zejména v zemích, kde je drogová politika spíše represivní. Tato práce představuje přátelství jako instituci na drogovém trhu, která plní funkci snižování rizik. DATA: Data o marihuanovém trhu v České republice a na severu-centrální Floridě byly analyzovány pomocí kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod. V rámci kvalitativní studie bylo realizováno 66 (ČR) a 44 (US) polo strukturovaných rozhovorů, které trvaly v průměru 80 minut. Rozhovory se zaměřovaly na užívání marihuany, její sdílení, nákup, prodeje a pěstování. Pokud jde o kvantitativní data, byly využity údaje z celopopulační studie užívání návykových látek (CS 2008, NSDUH ). METODA: Kvalitativní data byla analyzována s použitím indukčního analýzy a byla interpretována v rámci institucionální ekonomie a jejich teoretických východisek. Kvantitativní údaje byly analyzovány s použitím logit modelů. VÝSLEDKY: Studie ukázala významný vliv protidrogových politik na konopí trzích prostřednictvím srovnání mezi Českou republikou a USA (Severní Florida). Výsledky studie naznačují, že součástí definice přátelství mezi uživateli konopí jsou očekávání na chování v rámci distribučního řetězce na marihuanových trzích. Pravidla, která "přátelé" dodržovali, obsahovala normy týkající se sdílení a opětování marihuany, nákupy pro přátele a představení prodejce -- který byl rovněž označován za "přítele". V kvantitativní analýze v případě USA bylo prokázáno, že instituce přátelství může sloužit ke snižování transakčních nákladů, resp. ceny. V České republice srovnatelná analýza nepřinesla statisticky významné výsledky. V práci tak nebyla vyvrácena hypotéza, že význam přátelství může být vyšší v zemích, kde je drogová politika punitivnější. ZÁVĚR: Punitivní protidrogová politika poskytuje pobídky pro to, aby se uživatelé a prodejci konopí spoléhali na své sociální kontakty, které umožňují snižovat transakční náklady na nelegálním trhu. Tento způsob chování současně uvaluje škody na uživatele, u kterých je díky těmto mechanismům snižována kontrola nad vlastním užíváním omamných látek, a kteří podstupují značná trestně-právní rizika, aniž by v rámci trhu s konopím realizovali významnější zisky. Jedním ze závěrů studie je také to že by kvantitativní studie zaměřené na trh s konopím měly rozlišovat mezi různými druhy "přátelství" a měly by zahrnovat indikátor kvality.
Klíčová slova: sociální sítě; drogová politika; instituce přátelství; kvalitativní a kvantitativní metody; konopí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2011
Datum podání práce: 15. 6. 2013
Datum obhajoby: 26. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43991/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: