NEW TRENDS IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES FOR MODERN COMPANIES: APPLICABILITY OF MUSIC IN IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY AND WORKING ENVIRONMENT

Název práce: NEW TRENDS IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES FOR MODERN COMPANIES: APPLICABILITY OF MUSIC IN IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY AND WORKING ENVIRONMENT
Autor(ka) práce: Smiljanić, Dušan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav; Kincl, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Practical approach to the issue of music applicability is a multi-disciplinary taking into account the complexity of working environment, personality of modern managers and the sole human nature. Musical map could serve to HR experts in building innovative programs of staff training in accordance with organization' preferences and individuals uniqueness. Recent investigations of the connection between music and motivation, music and team work, music and creativity, music and learning process, are opening numerous options for practical applicability of music in working environment aimed at increasing existing competencies and developing the new ones. The need for an increase in staff performances has imposed a need to explore how musical practice can support creation and implementation of realistic organizational goals in intercultural environment. The main goal of this doctoral thesis is to examine musical preferences and applicability of music with its positive effects on different aspects of working environment, creating thus, via empirical research, a musical map of geographical region that could be employed to increase working performance and efficiency. In order to achieve the goals defined, a field research has been conducted via structured questionnaire including 6 socio-demographic variables (gender, age, educational degree, position in the organization, sector and working experience) and 6 dependant variables (working atmosphere, efficiency in accomplishing tasks at work, motivation, learning, team work and stress reduction). The research was conducted in Serbia, on a random sample of 126 managers and employees in Belgrade, Novi Sad and Novi Pazar. The main hypothesis was that applicative music positively affects creation of proper corporative ambient and improvement of employees' competences, and was tested via 13 auxiliary hypotheses. Main empirical outcome of the Ph.D. thesis research is the determination of Serbian working population Musical Map and results of influence of certain socio-demographic and professional factors on the Musical Map Method implementation. HR staff would subsequently implement the "concept of musical map method" within its own company that is expected to increase motivation, learning and creativity as shown empirically in the study conducted. Also team work and working efficiency are expected to increase and stress at work to decrease under the proper musical exposition and all of these are explicitly shown in the thesis research results. In addition, influence of the degree of education on musical preference at work place and in general are the most surprising data, as revealed by chi square test if independence. Although general statistics of total sample on participant's opinion, speaks in favour of hypotheses confirmation expressing positive effects of music on 6 dependent variables, there are some fine differences, influenced by cardinal and derived variables, as shown by one way ANOVA test (e.g. influence of gender on opinion of positive music effects on stress reduction etc.). The final result of the thesis is the creation of the Musical Map Method that contains original approach toward creation of musical map and determination of the necessary factors that could substantially influence its implementation. Method could be applied anywhere in the Globe to produce other unique music maps as per sponsor request.
Klíčová slova: HR manager; work stress reduction; working efficiency; motivation; musical preference at workplace; musical map
Název práce: NEW TRENDS IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES FOR MODERN COMPANIES: APPLICABILITY OF MUSIC IN IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY AND WORKING ENVIRONMENT
Autor(ka) práce: Smiljanić, Dušan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav; Kincl, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Praktický přístup k problematice využitelnosti hudby je, s ohledem na složitost pracovního prostředí, osobnost moderních manažerů a samotnou lidskou povahu, multidisciplinární záležitostí. Hudební mapa by mohla sloužit personalistům k vytváření inovativních programů školení zaměstnanců v souladu s preferencemi organizace a individualitou jednotlivců. Nedávné průzkumy v oblasti propojení hudby a motivace, hudby a týmové práce, hudby a kreativity, hudby a procesu učení otevřely mnoho možností pro praktické využití hudby v pracovním prostředí s cílem zlepšit existující dovednosti a rozvíjet nové. Potřeba zvyšovat výkonnost zaměstnanců vyvolala potřebu prozkoumat, jak může hudební praxe podpořit stanovení a implementaci realistických cílů organizace v multikulturním prostředí. Hlavním cílem této disertační práce je prozkoumat hudební preference a využitelnost hudby a jejího pozitivního vlivu na různé aspekty pracovního prostředí, a vytvořit tak, prostřednictvím empirického výzkumu, hudební mapu geografické oblasti, která by mohla být využita ke zvýšení pracovního výkonu a efektivity. Za účelem dosažení stanovených cílů byl proveden průzkum pomocí strukturovaného dotazníku zahrnujícího 6 sociodemografických proměnných (pohlaví, věk, dosažené vzdělání, pozice v organizaci, sektor a pracovní zkušenosti) a 6 závislých proměnných (pracovní atmosféra, efektivita při plnění úkolů v práci, motivace, učení, týmová práce a snižování stresu). Tento průzkum byl proveden v Srbsku na náhodném vzorku 126 manažerů a zaměstnanců v Bělehradu, Novém Sadu a Novém Pazaru. Hlavní hypotézou bylo, že aplikovaná hudba pozitivně ovlivňuje vytváření zdravého korporativního prostředí a zlepšování dovedností zaměstnanců. Tato hypotéza byla testována prostřednictvím 13 pomocných hypotéz. Hlavním empirickým výsledkem výzkumu, realizovaného v rámci disertační práce Ph.D., je determinace hudební mapy srbské pracující populace a důsledků vlivu určitých sociodemografických a profesních faktorů na metodu implementace hudební mapy. Personalisté mohou následně ve své společnosti implementovat ten "koncept metody hudební mapy", který bude dle provedené empirické studie zvyšovat motivaci, učení a kreativitu. Při správné hudební expozici by mělo také dojít ke zlepšení týmové práce, zvýšení efektivity práce a snížení stresu v práci, což je explicitně uvedeno ve výsledcích výzkumu realizovaného v rámci disertační práce. Dále je nejvíce překvapivým faktem, prokázaným pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti, že dosažené vzdělání má vliv na hudební preference na pracovišti i obecně. Přestože obecné statistiky celkového vzorku, které se týkají názoru účastníků, hovoří ve prospěch potvrzení hypotéz vyjadřujících pozitivní vliv hudby na 6 nezávislých proměnných, existují některé jemné rozdíly ovlivněné hlavními a odvozenými proměnnými, jak ukázala jednosměrná analýza rozptylu (např. vliv pohlaví na názor ohledně pozitivního vlivu hudby na snižování stresu apod.). Konečným výsledkem této disertační práce je vytvoření Metody hudební mapy, jejíž součástí je originální postup tvorby hudební mapy, a určení nezbytných faktorů, jež mohou podstatně ovlivnit její implementaci. Tato metoda může být aplikována kdekoliv na světě za účelem vytvoření dalších unikátních hudebních map dle požadavku sponzora.
Klíčová slova: hudební mapa; hudební preference na pracovišti; snižování stresu v práci; motivace; vedoucí personálního oddělení; efektivita práce
Název práce: Nuove tendenze dello sviluppo di competenze manageriali per le aziende moderne: Applicazione della musica in miglioramento defficienza ed ambiente di lavoro
Autor(ka) práce: Smiljanić, Dušan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav; Kincl, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Approccio pratico alla questione dell'applicabilitá di musica é una presa multi-disciplinare, tenendo in considerazione della complessitá dell'ambiente di lavoro, personalitá del manager moderno e la sola natura umana. Mappa Musicale potrebbe servire ad HR esperti nella creazione di programmi innovativi di formazione del personale in conformitá con le preferenze dell'organizzazione e unicitá personale. Recenti indagini del collegamento tra la musica e la motivazione, la musica e il lavoro di squadra, la musica e la creativitá, la musica e il processo di apprendimento, stanno aprendo numerose opzioni per l'applicabilitá pratica della musica in ambiente di lavoro volto ad aumentare le competenze esistenti e lo sviluppo di quelle nuove. La necessitá di un aumento delle prestazioni del personale ha imposto la necessitá di esplorare in quale modo la pratica musicale puó sostenere la creazione e realizzazione di obiettivi organizzativi realistici in ambiente interculturale. L'obiettivo principale di questa tesi di dottorato é quello di esaminare le preferenze musicali e applicabilitá della musica con i suoi effetti positivi su diversi aspetti dell'ambiente di lavoro, creando cosí, via la ricerca empirica, una mappa musicale della regione geografica che potrebbe essere usato per aumentare le prestazioni di lavoro e di efficienza. Al fine di realizzare gli obiettivi definiti, una ricerca sul campo é stata condotta tramite questionario strutturato tra 6 variabili socio-demografiche (sesso, etá, titolo di studio, posizione nell'organizzazione, il settore e l'esperienza) e 6 variabili dipendenti (ambiente di lavoro, l'efficienza nella realizzazione di compiti di lavoro, la motivazione, l'apprendimento, il lavoro di squadra e la riduzione dello stress). La ricerca é stata condotta in Serbia, su un campione casuale di 126 dirigenti e impiegati a Belgrado, Novi Sad e Novi Pazar. L'ipotesi principale era che la musica applicativa influenza positivamente la creazione di un adeguato ambiente corporativa e il miglioramento delle competenze dei lavoratori, ed é stato testato tramite 13 ipotesi ausiliarie. Il risultato empirico principale di ricerca della tesi di dottorato é la determinazione della popolazione serba di lavoro, Musicale Mappa e risultati di influenza di alcuni fattori socio-demografici e professionali sull'implementazione di metodo Mappa Musicale. HR personale avrebbe successivamente attuare il "concetto di metodo map musicale" nella propria azienda che si prevede di aumentare la motivazione, l'apprendimento e la creativitá come mostrato empiricamente nello studio condotto. Anche il lavoro di squadra e l'efficienza di lavoro sono previsti in aumento, mentre lo stress sul posto di lavoro é previsto di diminuire sotto la corretta esposizione musicale, e tutto questo é esplicitamente mostrato nei risultati di ricerca della tesi. Inoltre, l'influenza del grado di titolo di studio sulla preferenza musicale al posto di lavoro sono in generale i dati piú sorprendenti, come rivelato dal Chi Quadrato test dell'indipendenza. Anche se le statistiche generali del campione totale sull'opinione del partecipante, parla in favore della ipotesi conferma esprimendo gli effetti positivi della musica su 6 variabili dipendenti, ci sono alcune sottili differenze, influenzati da variabili cardinali e derivate, come mostra il test ANOVA (ad esempio, l'influenza di genere sull'opinione di effetti musicali positivi sulla riduzione dello stress, ecc.). Il risultato finale della tesi é la creazione del Mappa Musicale Metodo che contiene approccio originale verso la creazione della mappa musicale e la determinazione dei fattori necessari che potrebbero influenzare notevolmente la sua implementazione. Il metodo puó essere applicato in qualsiasi parte del globo per la produzione di altre mappe musicali uniche come per richiesta di sponsor.
Klíčová slova: preferenza musicale su posto di lavoro; riduzione dello stress sul lavoro; efficienza di lavoro; HR manager; motivazione; mappa musicale

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2009
Datum podání práce: 28. 8. 2013
Datum obhajoby: 23. 10. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21849/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: