Komunikace a prezentace informací JVTP - analýza a návrh řešení

Název práce: Komunikace a prezentace informací JVTP - analýza a návrh řešení
Autor(ka) práce: Mlčák, František
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Chrobočková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem komunikace a prezentace informací ve společnosti Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP). Informace jsou základní složkou komunikace, proto je žádoucí, aby splňovaly určité znaky kvality. Ty jsou spolu s komunikací charakterizovány v teoretické části. Pozornost je soustředěna především na komunikační etapy projektu a nástroje komunikace. Analytická část je rozdělena na dva okruhy. Analýza prostředí odhalila potenciál inovačního prostředí Jihočeského kraje a také nízké povědomí o JVTP. Analýza JVTP, zaměřená na jeho služby a působení, zjistila silné a slabé stránky projektu, včetně nedostatečné komunikační aktivity. Výstupem analytické části je komplexní analýza inovačního prostředí, identifikace klíčových témat ke komunikaci a zjištění mediální reflexe o JVTP, včetně inovací a výzkumu. K tomu byly využity metody analýzy interních dokumentů, elektronických zdrojů a dotazníkového šetření. Výstupy analýzy byly konfrontovány se třemi stanovenými hypotézami. Veškeré získané poznatky jsou aplikovány ve třetí kapitole, návrhu řešení. Nástroje komunikace jsou efektivně rozděleny do tří komunikačních etap. Spolu s klíčovými tématy, nástroji mediální a přímé komunikace, včetně webové prezentace, vytváří ucelený rámec pro efektivní komunikaci a prezentaci informací JVTP.
Klíčová slova: informace; komunikace; věda a výzkum; JVTP
Název práce: Communication and Presentation of Information at JVTP - Analysis and Solution Proposal
Autor(ka) práce: Mlčák, František
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Chrobočková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with communication and presentation of information at South Bohemian Science and Technology Park (JVTP). Information is a basic component of communication which is required to satisfy certain quality characteristics. These coupled with communication are characterized in the theoretical part. It is also focused on the communication phase of the project and communication tools. The analytical part is divided into two sections. Environmental analysis reveals potential of innovation environment of South Bohemia and also low awareness of JVTP. Analysis of JVTP focused on its services and operation, determine the strengths and weaknesses of the project, including a lack of communication activities. The output of the analytical part is a comprehensive analysis of the innovation environment, identifying the key topics to communicate and findings media reflection of JVTP, including innovation and research. There are used methods such as analysis of internal documents, electronic resources and survey. Results of the analytical part are compared with the three hypotheses. Acquired knowledge is applied in the third chapter, the proposed solution. Communication tools are effectively divided into three stages of communication. Along with key topics, communication tools and channels are forming a comprehensive framework for effective communication and presentation of information of JVTP.
Klíčová slova: science and research; communication; information; JVTP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 1. 2014
Datum obhajoby: 3. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44038/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: