Porovnání PHP frameworků Symfony 2 a Zend Framework 2

Název práce: Porovnanie PHP frameworkov Symfony 2 a Zend Framework 2
Autor(ka) práce: Koščo, Ján
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Fesič, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá porovnaním dvoch webových aplikačných frameworkov jazyka PHP. Cieľom práce je poskytnúť komplexný pohľad na možnosti, rozdiely a výhody zvolených frameworkov. Hlavným zdrojom pre porovnávanie sú ukážkové webové aplikácie. Pre komplexné porovnávanie boli zvolené rozličné kritéria, ktoré analyzujú ich vlastnosti. Tieto kritéria sú rozdelené do piatich celkov. Podpora technológií skúma kompatibilitu frameworku pre rozličné verzie platformy. Najdôležitejšou a najrozsiahlejšou kategóriou je vývoj aplikácií. Táto kategória rozoberá najčastejšie úlohy pri tvorbe webových aplikácií a spôsoby ako k nim pristupujú jednotlivé frameworky. Ďalšími kategóriami sú návrh a architektúra frameworku, testovanie a všeobecná podpora pre vývojárov. Posledné zo spomínaných kritérií analyzuje online a offline zdroje informácií, ktoré slúžia na naučenie sa základom frameworku, ale taktiež pokročilým technikám jeho využitia. Výsledky porovnania vyššie uvedených kritérií, by mali pomôcť vývojárom pri výbere moderného webového frameworku pre vývoj aplikácií na platforme PHP.
Klíčová slova: porovnanie; framework; webové aplikácie; PHP; Symfony; Zend Framework
Název práce: Porovnání PHP frameworků Symfony 2 a Zend Framework 2
Autor(ka) práce: Koščo, Ján
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Fesič, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou webových aplikačních frameworků jazyka PHP. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na možnosti, rozdíly a výhody zvolených frameworků. Hlavním zdrojem pro srovnáni jsou ukázkové webové aplikace. Pro komplexní srovnáni byly zvoleny různá kritéria, které analyzují jejích vlastnosti. Tato kritéria jsou rozděleny do pěti celků. Podpora technologií, zkoumá kompatibilitu frameworku pro různé verze platformy. Nejdůležitější a nejrozsáhlejší kategorií je vývoj aplikací. Táto kategorie rozebírá nejčastější úlohy při tvorbě webových aplikací a způsoby jak k nim přistupují jednotlivé frameworky. Dalšími kategoriemi jsou návrh a architektura frameworku, testování a obecná podpora pro vývojáře. Poslední ze zmíněných kritérií analyzuje online i offline zdroje informací, které slouží k naučení se základům frameworku, ale také pokročilým technikám jeho využití. Výsledky srovnáni výše uvedených kritérií, by měly pomoci vývojářům při výběru moderního webového frameworku pro vývoj aplikací na platformě PHP.
Klíčová slova: webové aplikace; srovnání; framework; Zend Framework; Symfony; PHP
Název práce: omparison of PHP frameworks Symfony 2 and Zend Framework 2
Autor(ka) práce: Koščo, Ján
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Fesič, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Master thesis deals with a comparison of two web application frameworks in PHP. The aim of this work is to provide a comprehensive view of the possibilities, differences and advantages of the selected frameworks. The main source for comparison is sample web applications that demonstrate these possibilities. For a comprehensive comparison, various criteria were chosen to analyze the properties of frameworks. These criteria are divided into five categories. Technology support examines the compatibility of framework for different versions of the platform. The most important and most widespread category is the analysis of options for creation of web applications, which discusses the most common tasks in developing applications and how frameworks approaches it. Other categories are design and architecture of framework, testing and general support for developers, which analyzes both online and offline sources of information used to learn and solve problems using the selected framework . Comparison results based on above mentioned criteria can help developers when choosing a modern web development framework for PHP platform.
Klíčová slova: framework; Zend Framework; Symfony; PHP; web applications; comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2013
Datum podání práce: 11. 12. 2013
Datum obhajoby: 4. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: