Obchod nehmotnými statky

Název práce: Obchod nehmotnými statky
Autor(ka) práce: Marková, Stanislava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malý, Josef
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá úlohou transferu technologie ve světovém hospodářství. Ve své první části obsahuje shrnutí nejdůležitějších pojmů z oblasti nehmotných statků, práva průmyslového a duševního vlastnictví, včetně odkazů na příslušné zákony. Je vysvětleno, co je to patent na vynález, užitný vzor, průmyslový vzor a některé další výsledky tvůrčí činnosti v hospodářské oblasti, mimo jiné i podmínky jejich registrace. Následuje pasáž o institutu národní ochranné známky, označení původu výrobků, obchodní firmy a podnikových průmyslových práv. Další kapitoly jsou zaměřeny na samotnou směnu průmyslového vlastnictví, jednotlivé licenční smlouvy a jejich obchodní a cenovou problematiku. Druhá část je věnována ochraně průmyslového vlastnictví na mezinárodní scéně, jednotlivým úmluvám v této oblasti a zápisu mezinárodní ochranné známky dle Madridské dohody. Práce řeší též otázku harmonizace práva členských států Evropské unie s právem komunitárním a vytváření práv na úrovni Společenství v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, především se zaměřením na problematiku ochranné známky Společenství, včetně jejího zápisu a režimu právní ochrany.
Klíčová slova: ochranná známka Společenství; průmyslový vzor Společenství; Evropský patent; mezinárodní úmluvy; licenční smlouva; licence; průmyslové a duševní vlastnictví; Nehmotný statek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2006
Datum podání práce: 18. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3398/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: