Překlad německého odborného textu ve vysokoškolské jazykové výuce

Název práce: Překlad německého odborného textu ve vysokoškolské jazykové výuce
Autor(ka) práce: Michňová, Iva
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hlavičková, Vlasta
Oponenti práce: Höppnerová, Věra; Houska, Leoš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Znalosti odborného jazyka jsou v dnešní době nezbytnou součástí profesního uplatnění i rozvoje absolventů vysokých škol nefilologického směru. Cílem této disertační práce je přispět k dalšímu zkvalitnění a zefektivnění výuky cizího odborného jazyka na vysoké škole. Na základě teoretických východisek a potvrzení hypotéz práce popisuje a zdůvodňuje, proč je vhodné zařadit vedle nácviku základních řečových dovedností (pasivních: poslech s porozuměním a čtení s porozuměním; aktivních: ústní a písemný projev) ještě nácvik nadstavbové, páté dovednosti, kterou je překládání do mateřského jazyka, protože překladatelská dovednost mimo jiné zlepšuje receptivní i produktivní dovednost práce s odborným textem a prohlubuje dovednost pracovat se zdroji informací a navíc je žádoucí ve firemní praxi i v akademické sféře. Práce se zabývá metodami cizojazyčné výuky jak z diachronního, tak synchronního pohledu s důrazem na uplatnění překladu včetně analýzy zastoupení překladu na konkrétním příkladu výuky, odborným stylem a rysy odborného textu, zdůvodněním významu překladu do mateřského jazyka a vybranými problémy teorie, praxe a didaktiky překladu. Výzkumná část na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy studentských překladů potvrdila hypotézy, že překlad do mateřského jazyka činí studentům problémy, že studenti mají problémy s využíváním zdrojů informací a že poučení o tom, jak při překladu postupovat, má na jazykovou kompetenci studentů pozitivní vliv. Na výzkumnou část navazují návrhy konkrétních metodických postupů a cvičení pro začlenění překladu do výuky odborného jazyka na vysokých školách nefilologického zaměření, vycházející z výsledků výzkumu a zaměřující se na odstranění zjištěných nedostatků a rozvoj žádoucích dovedností.
Klíčová slova: odborný jazyk; teorie překladu; práce s textem; metody cizojazyčné výuky; překlad do mateřského jazyka
Název práce: Translation of a German Professional Text Used at University Level Foreign Language Teaching
Autor(ka) práce: Michňová, Iva
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hlavičková, Vlasta
Oponenti práce: Höppnerová, Věra; Houska, Leoš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays knowing professional language is an essential part of professional success and career growth for university graduates majoring in non-philological studies. The aim of this dissertation is to contribute to further enhancement and efficiency of foreign language teaching at university level. Based on the theoretical background and confirmation of hypotheses, the paper describes and explains why it is appropriate to include, in addition to training of basic language skills (passive: listening comprehension, reading comprehension, active: speaking and writing) an extra fifth skill: translating into the mother tongue. Undoubtedly, the translating skill helps to improve receptive and productive skills necessary for working with academic text and to facilitate better use of information sources; at the same time, this skill is desirable in corporate practice and in academia. This paper deals with methods of foreign language teaching from both diachronic and synchronous perspectives, with emphasis on the application of translation. It analyses the role of translation in teaching using a specific example; it provides analysis of professional style and some features of professional text; it justifies the importance of translation into the mother tongue; it deals with selected problems of the theory, practice and didactics of translation. The research part is based on quantitative and qualitative analysis of students' translations. It confirms the hypotheses that students have difficulty in translating into the mother tongue and in using various sources of information, and that guidance on how to proceed in translating has a positive influence on them. The research part is followed by some suggestions for specific methodologies and exercises that may be used to integrate translating into professional language teaching at university level, namely for graduates majoring in non-philological studies. The suggestions are based on the author's research results; naturally, they are focused on eliminating possible inaccuracies and mistakes, and also on developing desirable skills.
Klíčová slova: technical language ; translation theory; work with text; methods of foreign language teaching; translation into the mother tongue

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Teorie vyučování ekonomických předmětů
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra románských jazyků

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2011
Datum podání práce: 24. 10. 2013
Datum obhajoby: 16. 12. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44842/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: