Best Practices pro xUnit testování

Název práce: Best Practices pro xUnit testování
Autor(ka) práce: Matoušek, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je osvětlit studentům praktiky jednotkového testování. V práci se vyskytuje mnoho anglických pojmů, které se nedají přeložit nebo nebyly dosud přeloženy. Teoretická část na začátku rozebírá co je to testování softwaru, následně upozorní na několik způsobů testování při vývoji softwaru. Vysvětlí základní pojmy jako je softwarová chyba, verifikace, validace, kvalita a spolehlivost při testování. Po krátkém úvodu do testování se práce zanořuje hlouběji do praktik JUnit testování. Prochází jednotlivé dílčí části jednotkového testování, které po spojení tvoří klíčové praktiky k tvorbě jednotkového testu. Výstupem této části je malá příručka pro psaní jednotkových testů. Práce by měla sloužit jako materiál k podpoře výuky kurzů programování 4IT101 - Základy programování a 4IT115 - Základy softwarového inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Praktická část se zabývá vytvořením rozšíření do IDE BlueJ, který slouží jako jednoduchá kontrola jednotkových testů pro studenty. Studenti mohou toto rozšíření použít při plnění školních projektů v kurzech 4IT101a 4IT115.
Klíčová slova: Test Runner; TestCase; Assertion method; tearDown; setUp; Fixture
Název práce: Best Practices pro xUnit testování
Autor(ka) práce: Matoušek, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this work is to explain to the students the practices of unit testing. In this work are many English words that cannot or have not yet been translated. The theoretical part at the beginning discusses what is software testing, and then notifies you to several methods of testing during the development of the software. Explain the basic concepts such as the software error, verification, validation, quality and reliability testing. After a short introduction into testing the work is going down deeper into the practices of the JUnit testing. Goes through each component part of unit testing that after the merger are key practices to create a unit test. The output of this part is a little guide to writing unit tests. Bachelor thesis should be used as a study material for students of introductory courses of programming 4IT101 - Introduction to Programming and 4IT115 - Fundamentals of Software Engineering at the University of Economics, Prague. The practical part deals with by creating extensions to the IDE BlueJ, which serves as a simple check of unit tests for the students. Students may use this extension when carrying out school projects in courses 4IT101a 4IT115.
Klíčová slova: Assertion method; tearDown; setUp; Fixture; TestCase; TestRunner

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2013
Datum podání práce: 18. 12. 2013
Datum obhajoby: 6. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: