Corporate social responsibility společnosti GE Money Bank, a.s

Název práce: Corporate social responsibility společnosti GE Money Bank, a.s
Autor(ka) práce: Kubátová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Hejda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností vybrané velké bankovní instituce, kterou je GE Money Bank, a.s., která již od počátku svého působení v České republice uskutečňuje široké spektrum společensky odpovědných aktivit. Nejdříve je provedena analýza současného stavu, popsány společensky odpovědné projekty a aktivity, spolu s určením silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb. Následně je proveden podrobnější rozbor a definována pozitiva a negativa sledovaných aspektů. Na základě zhodnocení současného stavu konceptu CSR doporučuje v praxi použitelná zlepšení, jakými by se v budoucnu měla ubírat komunikace CSR aktivit tak, aby pozitivně ovlivnila povědomí stávajících i potencionálních klientů a široké veřejnosti o bance. Poté navrhuje způsoby, kterými by GE Money Bank, a.s. mohla pomoci při řešení problematiky týkající se významného zhoršení kvality pitné vody pro město Plzeň, k němuž došlo v důsledku nepříznivého krajinného managementu v povodí řeky Úhlavy.
Klíčová slova: Analýza; Komunikace; Creating shared value; Corpotate social responsibility
Název práce: Corporate social responsibility of GE Money Bank, a.s
Autor(ka) práce: Kubátová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Hejda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the social responsibility of a selected large banking institution, GE Money Bank, a.s., which since the beginning of its work in the Czech Republic has engaged in a wide range of socially responsible activities. First of all, it presents an analysis of the current situation, describes socially responsible projects and activities, including their strengths and weaknesses, opportunities and threats. It then gives a more detailed analysis and defines the positive and negative sides of the aspects in question. Based on an evaluation of the current state of the concept of CSR, it recommends practical and feasible improvements that should be applied to the communication of CSR activities in the future in order to boost awareness of the bank amongst current and potential clients and the general public. It then proposes ways in which GE Money Bank, a.s. could help in resolving issues relating to the significant deterioration of drinking water for the city of Plzeň, resulting from poor landscape management in the basin of the Úhlava river.
Klíčová slova: Communication; Creating shared value; Analysis; Corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 7. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2013
Datum obhajoby: 4. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38398/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: