Strategická analýza organizace Domov Sue Ryder, o.p.s

Název práce: Strategická analýza organizace Domov Sue Ryder, o.p.s
Autor(ka) práce: Chlupatá, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je provést strategickou analýzu nestátní neziskové organizace Domov Sue Ryder, o.p.s. a odhalit díky ní všechny faktory ovlivňující její hospodaření. V práci je věnována pozornost vlivům vnějšího okolí a vnitřním zdrojům, které má organizace k dispozici. Při rozboru makroprostředí je použita PEST analýza. V části analýzy zaměřené na mikroprostředí jsou identifikovány faktory, které ovlivňují schopnost podniku uspokojit potřeby zákazníků. Jedná se o všechny subjekty odvětví sociálních služeb pro seniory. Některé tvoří konkurenci, jiní organizaci podporují. Důležitou částí práce je syntéza výsledků strategické analýzy, kde jsou uvedeny silné a slabé stránky organizace a její příležitosti a hrozby. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a navržena doporučení pro management jak zlepšit současnou situaci.
Klíčová slova: sociální služby pro seniory; nestátní nezisková organizace; Porterův model konkurenčních sil; finanční analýza; PEST analýza; strategická analýza
Název práce: The strategic analysis of the Domov Sue Ryder
Autor(ka) práce: Chlupatá, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is implementation of the strategic analysis for the non-governmental organization Domov Sue Ryder, o.p.s. and to identify all the factors which have impact on its economy. The work deals with the effects of the external environment and the internal resources, which are available for the organization. There was used PEST analysis for analysis of the micro-environment. I have identified all the factors that affect the firm's ability to satisfy customer needs in section related to the micro-environment. These are members in the sector of social services for elderly. They form competition or support for the organization. The important part is also the synthesis of the results of the strategic analysis. There are listed strengths, weaknesses, opportunities and threats. The conclusion summarizes the most important information. There are suggested recommendations to management for improving.
Klíčová slova: social services for seniors; non-governmental organization; PEST analysis; financial analysis; Porter's Five Forces model; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2012
Datum podání práce: 30. 11. 2013
Datum obhajoby: 3. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40774/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: