Měření a řízení výkonnosti společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o

Název práce: Meranie a riadenie výkonnosti spoločnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o
Autor(ka) práce: Hubová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Brabec, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na zistenie stavu merania a riadenia výkonnosti v spoločnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. a následne na samostatné uskutočnenie vlastnej analýzy finančného zdravia skúmanej spoločnosti za obdobie 2007-2012. Prvá časť je sústredená hlavne na aktuálny stav merania a riadenia výkonnosti: na predstavenie informačno-technologického zázemia a reportingového systému a ich využitia pri riadení výkonnosti. Druhá časť je venovaná finančnej analýze na odhalenie slabých miest v riadení výkonnosti za využitia vertikálnych a horizontálnych analýz účtovných výkazov, pomerových ukazovateľov, bonitných a bankrotných modelov, ukazovateľa EVA a porovnania s odvetvovým priemerom. V závere sú zhrnuté výsledky a odporúčania.
Klíčová slova: finančná analýza; bonitné a bankrotné modely; meranie a riadenie výkonnosti; výkonnosť; EVA
Název práce: Měření a řízení výkonnosti společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o
Autor(ka) práce: Hubová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Brabec, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na zjištění stavu měření a řízení výkonnosti ve společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. a následně na uskutečnění vlastní analýzy finančního zdraví zkoumané společnosti za období 2007-2012. První část je soustředěna hlavně na aktuální stav měření a řízení výkonnosti: na představení informačně-technologického zázemí a reportingového systému a jejich využití při řízení výkonnosti. Druhá část je věnována finanční analýze na odhalení slabých míst v řízení výkonnosti za využití vertikálních a horizontálních analýz účetních výkazů, poměrových ukazatelů, bonitních a bankrotných modelů, ukazatele EVA a srovnání s odvětvovým průměrem. V závěru jsou shrnuty výsledky a doporučení.
Klíčová slova: EVA; bonitní a bankrotní modely; finanční analýza; výkonnost; měření a řízení výkonnosti
Název práce: Performance measurement and management of ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o
Autor(ka) práce: Hubová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vávrová, Hana
Oponenti práce: Brabec, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This master thesis focuses on checking the status of performance measurement and management of ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. and on implementation of financial analysis for years 2007-2012. The first part is concentrated mainly on the current state of performance measurement and management and introduction of IT background including introduction of the reporting system and their use in performance management. The second part is dedicated to the financial analysis to find the weaknesses in performance management using vertical and horizontal analysis of financial statements, ratio indicators, credibility and bankruptcy models, EVA indicator and a comparison with the sector average, and to summarize the results and to provide recommendations.
Klíčová slova: EVA; financial analysis; performance measurement and management; performance; bankruptcy and creditworthiness models

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2011
Datum podání práce: 18. 12. 2013
Datum obhajoby: 11. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35020/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: