Jak může spolutvorba změnit FMCG marketing

Název práce: How can co-creation change the FMCG marketing
Autor(ka) práce: Froněk, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Willems, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis analyzes co-creation, a modern trend in marketing, and guides companies how to use co-creation to increase efficiency of their marketing practices. Co-creation is placed in the framework of digitalization, which is current megatrend in marketing influencing the traditional marketing methods. After deep analysis of current trends in marketing with focus on digitalization, the thesis emphases co-creation, describes the process of co-creation and applies it to an example of co-creation project of the brand Fa. It presents that co-creation project needs to be well planned and well executed as it can otherwise lead into brand dilution or the results would be different from company's objectives. In the end of the thesis, recommendations are deduced based on the concluded survey showing the further steps in Fa co-creation project as well as co-creation in general.
Klíčová slova: Virality; Co-creation; eYeka; FMCG marketing; Fa
Název práce: Jak může spolutvorba změnit FMCG marketing
Autor(ka) práce: Froněk, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Willems, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje spolutvorbu, moderní trend v marketingu, a provádí společnosti tím, jak použít spolutvorbu na zvýšení efektivity svých marketingových praktik. Spolutvorba je uvedena v rámce digitalizace, což je současný megatrend v marketingu ovlivňující tradiční marketingové metody. Po hlubší analýze současných trendů v marketingu se zaměřením na digitalizaci se práce zabývá spolutvorbou, popisuje její proces a aplikuje ho na příkladu spolutvořícího projektu značky Fa. To ukazuje, že spolutvořící projekty potřebují být velmi dobře plánovány a zrealizovány tak, aby nedocházelo k rozptylu značky a aby výsledky nebyly jiné než firemní cíle. Na konci této práce jsou doporučení odvozené z provedeného výzkumu, které ukazují na další kroky v spolutvořícím projektu značky Fa, a stejně tak v spolutvorbě jako takové.
Klíčová slova: Virálnost; FMCG marketing; Spolutvorba; eYeka; Fa; Co-creation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2013
Datum podání práce: 3. 1. 2014
Datum obhajoby: 7. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44792/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: