Turistický produkt města

Název práce: Turistický produkt města
Autor(ka) práce: Fiši, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Švanda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vypracování analýzy nabídky města Jindřichův Hradec a s její pomocí následné vytvoření projektu pro nový turistický produkt. V první části práce se zabývám obecným popsáním cestovního ruchu, jeho vývojem a vymezením. Uvádím také předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Dále se zabývám problematikou tvorby a prodeje produktů v cestovním ruchu. V praktické části práce se po stručném představení města Jindřichův Hradec zabývám vypracováním analýzy nabídky města. Primární a sekundární nabídka jsou na konci kapitoly vyhodnoceny. Na základě poznatků, získaných z analýzy nabídky, jsem následně navrhl nový turistický produkt. Novému produktu je věnována poslední část bakalářské práce, ve které je produkt představen. Uvedený produkt je možné, za předpokladu využití dalších analýz následné tvorby turistického produktu, realizovat. Cíl práce jsem dle mého názoru splnil. Vypracoval jsem analýzu nabídky města, na jejímž základě se mi podařilo navrhnout nový realizovatelný produkt města Jindřichův Hradec.
Klíčová slova: Analýza nabídky destinace; Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu; Turistický produkt
Název práce: City Tourist Product
Autor(ka) práce: Fiši, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Švanda, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of work is making analysis of offer of Jindřichův Hradec and next with her help creating project for new tourist product. In first part i deal with general description of tourism, his development and specification. I present also prerequisites for the development of tourism. Next i deal with issues of creating and selling products in tourism. In practical part, after shortly presentation of town Jindřichův Hradec, i deal with making analysis of offer of town. Primary and secondary offers are evaluated at the end of the chapter. On the basis of analysis of offer of town i suggested new tourist product. The last part of bachelor work introduce new product. Mentioned product is, with using of other analysis, feasible. The aim of work i has fulfilled. I make analysis of offer of town and i suggested new tourist product of town Jindřichův Hradec.
Klíčová slova: Analysis of offer of destination; Prerequisites for the development of tourism; Tourist product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 4. 2011
Datum podání práce: 18. 12. 2013
Datum obhajoby: 16. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31808/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: