Diplomová práce Vliv 1. světové války na odborovou činnost v USA

Název práce: Diplomová práce Vliv 1. světové války na odborovou činnost v USA
Autor(ka) práce: Filip, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tajovský, Ladislav
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci se věnuji vlivu první světové války na postavení odborových organizací ve Spojených státech amerických (United States of America; USA). Kladu si za cíl v prvé řadě odpovědět na otázky: Jaké faktory ovlivňovaly postavení odborových organizací na počátku 20. století? Jak se změnila síla odborových organizací vlivem první světové války? První světová válka byla v historii USA druhou zkušeností s válečnou ekonomikou (po americké občanské válce), poprvé ovšem měly v ekonomice odborové organizace své významné místo. Rozhodl jsem se analyzovat vliv první světové války na postavení odborových organizací, jelikož jej považuji za podstatný. V první kapitole rozeberu vliv válečné inflace na reálné mzdy zaměstnanců a na poměr mezd odborářů a odborově neorganizovaných. Kapitolu druhou věnuji pracovním podmínkám (sociální programy, bezpečnost práce, pomoc v nezaměstnanosti) a jejich změnám, které proběhly v důsledku první světové války. Nejobsáhlejší třetí kapitola bude pojednávat o vývoji legislativního rámce (zákony omezující pracovní dobu a mzdy, žluťácké smlouvy, antimonopolní zákonodárství a imigrační politika) a jeho úpravách, kterých doznal ve válečných letech. V Závěru shrnu své poznatky a zhodnotím vliv první světové války na odborové organizace a jejich členy.
Klíčová slova: odborové organizace; trh práce; první světová válka; vládní regulace
Název práce: The effect of the World War 1 on the labour union activity in the USA
Autor(ka) práce: Filip, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tajovský, Ladislav
Oponenti práce: Szobi, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my master thesis I focus on the effect of World War 1 on labour unions power in the United States of America. The goal is to answer these questions: What factors influenced position of labour unions at the beginning of the 20th century? How did the position of labour unions change during World War I? World War I was already a second experience with war economy in the history of the USA (remember American Civil War). For the first time, though, labour unions played important role in the American economy. I have decided to analyze the effect of World War I on position of labour unions because I consider it an important one. In Chapter one I will analyze the influence of war inflation on real wages of employees and on the ratio between wages of union workers and non-union workers. Chapter two is dedicated to labour conditions (social programs, safety, unemployment benefits) and to their modifications which took place because of World War I. Chapter three is about labour legislation development (regulation of hours and wages, yellow dog contracts, anti-trust and immigration legislation) and its adjustments during the war years. In the Conclusion I sum up all the evidence and evaluate the influence of the World War I on the labour unions and their members.
Klíčová slova: trade unions; labour market; government regulation; World War 1

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2013
Datum podání práce: 10. 1. 2014
Datum obhajoby: 12. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42370/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: