Analýza efektivity prohibice psychoaktivních drog a ekonomicko-sociální důsledky jejich legalizace

Název práce: Analýza efektivity prohibice psychoaktivních drog a ekonomicko-sociální důsledky jejich legalizace
Autor(ka) práce: Mráz, Vít
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štekláč, Jiří
Oponenti práce: Doležal, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V současné době se často mluví o legalizaci drog či o neefektivitě stávající prohibiční politiky. Cílem práce je zhodnotit ekonomicko-sociální dopady prohibice, porovnat je s pravděpodobnými ekonomicko-sociálními dopady legalizace a z tohoto srovnání poté vyhodnotit, která z těchto dvou politik je efektivnější. První část práce je úvodem do tematiky drogové politiky a drog obecně. Ve druhé části vyhodnocuji dopady jednotlivých politik v co nejširším spektru oblastí, jichž se drogová politika dotýká. Poté, ve třetí části, kde dopady jednotlivých politik shrnuji a porovnávám, docházím k závěru, že prohibice oproti legalizaci zapříčiňuje výrazně vyšší míru kriminality, vyšší škodlivost užívaných drog, vyšší výdaje a nižší příjmy státního rozpočtu a mnoho dalších negativních efektů. Naopak pravděpodobně snižuje počet uživatelů. Dále také docházím k závěru, že drogová politika bude brzy čelit výrazným problémům vinou nových technologií. Celkovým výstupem je zjištění, že efektivnějším řešením by byla legalizace, která má potenciál mnohé negativní dopady prohibice snížit či úplně minimalizovat.
Klíčová slova: prohibice; státní rozpočet; kriminalita; drogy; legalizace
Název práce: Analysis of effectiveness of the psychoactive drugs prohibition and economic and social consequences of legalization
Autor(ka) práce: Mráz, Vít
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štekláč, Jiří
Oponenti práce: Doležal, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowadays, there is lot of discussion about drug legalization or about the inefficiency of the current prohibitive policy. The aim of this thesis is to evaluate the economic and social impact of prohibition, compare them with the likely economic and social impact of legalization and then, from this comparison, evaluate which of these two policies is more efficient. The first part is an introduction of the topic of illicit drug policy and illicit drugs in general. In the second part, I evaluate the impact of these two policies on the wide spectrum of domains which drug policy affects. In the third part, where I summarize and compare the impacts of these two policies, I reach the conclusion, that prohibition compared to legalization causes significant increase in criminality, increases the harm of drugs used, increases the expenditure and lowers the revenue of the state budget and a lot of other negative effects. On the other hand, prohibition probably reduces the amount of drug users. Moreover I reach the conclusion that drug policy will be soon challenged by problems raised by new technologies. The thesis concludes that legalization would be better since it has the potential to reduce or completely minimize the negative impacts of prohibition.
Klíčová slova: criminality; prohibition; state budget; legalization; illicit drugs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2013
Datum podání práce: 20. 1. 2014
Datum obhajoby: 10. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: