FISKÁLNÍ POLITIKA A HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE

Název práce: FISKÁLNÍ POLITIKA A HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE
Autor(ka) práce: Jeřábek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá krátkodobými vztahy mezi fiskální politikou a reálnou ekonomikou. Je rozdělena celkem na tři tematické celky. V první části za pomoci analýzy studií zkoumajících velikost fiskálních multiplikátorů dospívá k závěru, že v závislosti na zvolených předpokladech a časovém období je velikost multiplikátorů vyšší v hospodářských recesích, při nulových úrokových sazbách centrálních bank, nebo při větší uzavřenosti ekonomiky. Hodnota multiplikátorů pro Českou republiku je nízká a nepřekračuje hodnotu jedna. Dále práce analyzuje vývoj veřejných financí v letech 1997 -- 2013 a identifikuje jako jejich základní problém strukturální povahu deficitů. Jako možný nástroj ke zlepšení sklonu veřejných rozpočtů k deficitům je identifikováno fiskální pravidlo omezující veřejné výdaje. Toto pravidlo je plně kompatibilní s Paktem stability a růstu a splňuje základní požadavky -- srozumitelnost a flexibilitu.
Klíčová slova: Rozpočtový deficit; Fiskální pravidlo; Fiskální multiplikátor; Hospodářský cyklus; Fiskální politika
Název práce: Fiscal policy and the business cycle in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Jeřábek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with short-term relationship between fiscal policy and the real economy. Thesis is divided into three thematic units. In the first part through the analysis of studies examining the size of fiscal multipliers concludes, that depending on the assumptions and selected time period is the size of the multipliers greater in economic recessions, at zero interest rates of central banks or bigger taciturnity of the economy. The multipliers for the Czech Republic are low and did not exceed the value of one. The thesis also analyzes the development of public finances in the years 1997 - 2013 and identifies as their basic problem the structural nature of deficits. As a possible tool to improve the inclination of public finance to the budget deficits are identified fiscal rules limiting public spending. This rule is fully compatible with the Stability and Growth Pact and meets the basic requirements - the clarity and flexibility.
Klíčová slova: Fiscal deficit; Fiscal multiplier; Fiscal rule; Business cycle; Fiscal policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2013
Datum podání práce: 19. 12. 2013
Datum obhajoby: 17. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43437/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: