Dynamika inflace v Česká republice: Odkad novokeynesiánské Phillipsove křivky

Název práce: INFLATION DYNAMICS IN THE CZECH REPUBLIC: ESTIMATING THE NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE
Autor(ka) práce: Milučká, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hurník, Jaromír
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Recent breakthrough studies by Gali and Gertler (1999), Sbordone (2002) and Roberts (2001) argue that the New Keynesian Phillips curve (based on Calvo pricing model) is empirically valid concept and they conclude that the real marginal costs are preferred driving force to output gap in inflation dynamics for open economies. Neiss and Nelson (2002) and Gali, Gertler and Salido (2001), in turn, contradict that to date, there has been only little empirical evidence to support this statement. Neiss and Nelson (2002) add that "once output gap is defined consistently with economic theory, the gap-based New Keynesian Phillips curve has a fit with data which is at least as good as the real marginal costs-based one". For this purpose, my study investigates relationship between output gap and inflation described in the hybrid New Keynesian Phillips curve. Study estimates key coefficients of the hybrid gap-based New Keynesian Phillips curve, with both forward- and backward-looking inflation components, in the Czech Republic for periods 2000Q1 - 2012Q4 using Kalman filtration. My findings suggest that (i) output gap has a significant impact on Czech inflation dynamics (ii) share of forward-looking agents predominates to backward-looking agents in the Czech Republic and (iii) Czech inflation seems to be significantly driven by change in import prices.
Klíčová slova: state-space model; monetary policy; Kalman filtration; the New Keynesian Phillips curve; output-inflation tradeoff; inflation expectations; inflation
Název práce: Dynamika inflace v Česká republice: Odkad novokeynesiánské Phillipsove křivky
Autor(ka) práce: Milučká, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hurník, Jaromír
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nedávné studie Galiho a Gertlera (1999), Sbordona (2002) a Robertse (2001) dokázaly, že novokeynesiánská Phillipsova křivka, která je založena na Calvově modelu cen, je empiricky platný koncept. Tyto studie dále došly k závěru, že reálné mezní náklady dokážou lépe popsat pohyb inflace než samotná mezera výstupu. Neissová a Nelson (2002) a Gali, Gertler a Salido (2001) na druhé straně tvrdí, že doposud je jen velmi málo empirických důkazů, které by mohly podpořit toto tvrzení. Neissová a Nelson (2002) dále dodávají, že jakmile je mezera výstupu definovaná v souladu s ekonomickou teorií, pak empirické potvrzení novokeynesiánské Phillipsovy křivky dává výsledky, které jsou alespoň tak uspokojivé jako ty s reálními mezními náklady. Vzhledem k těmto argumentům zkoumá moje studie vztah mezi mezerou výstupu a inflací popsaný novokeynesiánskou Phillipsovou křivkou. Studie odhaduje klíčové koeficienty hybridní novokeynesiánské Phillipsovy křivky využívající mezeru výstupu jako hlavní hnací sílu. Tato hybridní forma novokeynesiánské Phillipsovy křivky zahrnuje jak inflační očekávání, tak zpožděnou inflaci jako své hlavní komponenty. Hybridní novokeynesiánská Phillipsova křivka je ověřena na českých datech pro období 2000Q1--2012Q4 pomocí Kalmanovy filtrace. Ve své studii jsem došla k několika podstatným závěrům: (i) mezera výstupu má významný dopad na pohyby české inflace, (ii) podíl agentů, kteří se řídí inflačními očekáváními je vyšší než podíl agentů, kteří využívají adaptivní očekávání a (iii) česká inflace je významně ovlivňována i exogenním faktorem změny importních cen.
Klíčová slova: stavově - prostorový model; Kalmanova filtrace; monetární politika; inflační očekávání; inflace; novokeynesiánská Phillipsova křivka; vztah inflace a mezery výstupu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 8. 2013
Datum obhajoby: 12. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: