Finanční analýza společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s

Název práce: Finančná analýza spoločnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s
Autor(ka) práce: Čulák, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou analýzou spoločnosti Telefónica O2 Czech republic a.s. v rokoch 2003 a 2012. Cieľom práce je zhodnotiť ekonomickú výkonnosť spoločnosti pomocou nástrojov finančnej analýzy. V teoretickej časti je popísaný všeobecný význam, zdroje informácií a ukazovatele, ktoré možno využiť na hodnotenie celkovej finančnej situácie. Praktická časť je zameraná na výpočet jednotlivých pomerových ukazovateľov a ich interpretáciu. Posledná časť je zameraná na vývoj telekomunikačného trhu a medzipodnikové porovnanie. Všetky dôležité poznatky sú zhrnuté do záveru.
Klíčová slova: telekomunikácie ; finančná analýza; medzipodnikové porovnanie
Název práce: Finanční analýza společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s
Autor(ka) práce: Čulák, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s. v letech 2003 a 2012. Cílem práce je zhodnotit ekonomickou výkonnost společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy. V teoretické části je popsán obecný význam, zdroje informací a ukazatele, které lze využít k hodnocení celkové finanční situace. Praktická část je zaměřena na výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů a jejich interpretaci. Poslední část je zaměřená na vývoj telekomunikačního trhu a mezipodnikové porovnaní. Všechny důležité poznatky jsou shrnuté do závěru.
Klíčová slova: mezipodnikové srovnání; telekomunikace; finanční analýza
Název práce: Financial analysis of company Telefónica O2 Czech Republic, a.s
Autor(ka) práce: Čulák, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The final thesis deals with financial analysis of the company Telefónica O2 Czech republic a.s. for the period from 2003 to 2012. The aim of this thesis is to use the tools of financial analysis to evaluate economic performance. The theoretical part describes general importance, sources of information and indicators which can be used to assess the overall financial situation. The practical part is aimed on the calculation of ratios, their interpretation and about situation on the phone market in the Czech Republic. The last part is focused on results and summary of the company comparison. All the important information is summarized in the conclusion.
Klíčová slova: inter-company comparision; financial analysis; telecommunications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2013
Datum podání práce: 1. 9. 2013
Datum obhajoby: 10. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: