Jak nová keynesiánská phillipsova křivka odhaduje míru inflace v české ekonomice?

Název práce: How Does the New Keynesian Phillips Curve Forecast the Rate of Inflation in the Czech Economy?
Autor(ka) práce: Dřímal, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Čadil, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This analysis studies the phenomenon of the New Keynesian Phillips Curve - its inception from the RBC theory and DSGE modelling via incorporation of nominal rigidities, and its various specifications and empirical issues. The estimates on Czech macroeconomic data using the Generalised Method of Moments show that the hybrid New Keynesian Phillips Curve with the labour income share or the real unit labour cost as driving variables can be considered as an appropriate model describing inflation in the Czech Republic. Compared to other analyses, we show that the inflation process in the Czech Republic exhibits higher backwardness vis-a-vis other researchers' estimates based on US data.
Klíčová slova: New Keynesian Phillips Curve; Generalised Method of Moments; Inflation
Název práce: Jak nová keynesiánská phillipsova křivka odhaduje míru inflace v české ekonomice?
Autor(ka) práce: Dřímal, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Čadil, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato analýza se zabývá fenoménem nové keynesiánské phillipsovy křivky - jejím vznikem z teorie reálného hospodářského cyklu a DSGE modelů zakomponováním nominálním rigidit, jejími různými specifikacemi a empirickými problémy. Odhady na českých makroekonomických datech metodou zobecněných momentů ukazují, že hybridní novou keynesiánskou phillipsovu křivku používající jako řídící proměnné poměr příjmu práce a reálné mzdové náklady lze považovat za model, který je vhodný pro popis inflace v České republice. V porovnání s jinými analýzami, které odhadují novou keynesiánskou křivku na amerických datech, vykazuje inflační proces v České republice větší vliv vzadhledícího chování.
Klíčová slova: metoda zobecněných momentů; inflace; nová keynesiánská phillipsova křivka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 12. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: