Aktuální protikorupční kroky vlády mající dopad na územně samosprávné celky

Název práce: Aktuální protikorupční kroky vlády mající dopad na územně samosprávné celky
Autor(ka) práce: Vondrovic, Robert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Horník, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou protikorupčních kroků vlády ČR mající dopad na územní samosprávné celky. Zabývá se otázkou korupce a vysvětluje na základě protikorupčních ukazatelů závažnost této problematiky. Dále porovnává Strategii vlády boje proti korupci s navrhovanou úpravou zákonů o územních samosprávných celcích a dochází k závěru, že je tato úprava nedostatečná. Závěrečná komparace právních úprav sousedních států jen potvrzuje potřebu novelizace a doporučuje spolupráci ČR a Slovenska.
Klíčová slova: Legislativní proces; Veřejná správa; Vláda; Korupce; Veřejná politika; Územní samospráva
Název práce: Current anti-corruption government steps affecting local government units
Autor(ka) práce: Vondrovic, Robert
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Horník, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper analyzes the anti-corruption steps of the Czech government affecting local government units. It deals with the issue of corruption and explains, on the basis of anti-corruption indicators, the importance of this issue. Furthermore it compares the Government Anti-corruption Strategy with the proposed amendments to the laws on local self-government units and concludes that this adjustment is insufficient. The final comparison of legislations of the neighboring countries confirms the need for amendments and recommends cooperation of the Czech Republic and Slovakia.
Klíčová slova: Local government; Public policy; Government; Legislative process; Public administration; Corruption

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2013
Datum podání práce: 8. 1. 2014
Datum obhajoby: 11. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46051/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: