Hedonické modely na trhu nemovitostí

Název práce: Hedonické modely na trhu nehnuteľností
Autor(ka) práce: Špesová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Bíza Bisová, Sára
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá cenami pražských bytov. Zostavuje rôzne ekonometrické modely, ktoré podľa lineárnej regresie determinujú túto cenu. Rozoberá vplyv jednotlivých faktorov, ako je rozloha, počet miestností, poschodie, typ vlastníctva a podobne. Zameriava sa na tri hlavné hypotézy. Prvou je vplyv poschodia, ktorý sa ukazuje mať kvadratickú funkčnú závislosť. Druhou je porovnanie osobného vlastníctva s družstevným a tehlovej konštrukcie s panelovou. Ukázalo sa, že cenový rozdiel medzi tehlovým bytom v osobnom vlastníctve a panelovým družstevným bytom môže byt až skoro 30 %. Poslednou hlavnou hypotézou bol vplyv časového hľadiska medzi rokmi 2006 až 2013. Dáta ukázali, že finančná kríza z rokov 2007 -- 2009 zasiahla pražský realitný trh iba v malom meradle.
Klíčová slova: OLS; lineárna regresia; pražský realitný trh; ekonometrický model
Název práce: Hedonické modely na trhu nemovitostí
Autor(ka) práce: Špesová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Bíza Bisová, Sára
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá cenami pražských bytů. Sestavuje různé ekonometrické modely, které podle lineární regrese determinují tuto cenu. Diskutuje vliv jednotlivých faktorů, jako je rozloha, počet místností, poschodí, typ vlastnictví a pod. Zaměřuje se na tři hlavní hypotézy. Prvou je vliv poschodí, který se ukazuje mít kvadratickou funkční závislost. Druhou je porovnání osobního vlastnictví s družstevním a cihlové konstrukce s panelovou. Ukázalo se, že cenový rozdíl mezi cihlovým bytem v osobním vlastnictví a panelovým družstevním bytem může být až skoro 30 %. Poslední hlavní hypotézou byl vliv časového hlediska mezi lety 2006 až 2013. Data ukázali, že finanční krize z let 2007 -- 2009 zasáhla pražský realitní trh jenom málo.
Klíčová slova: OLS; lineárna regrese; pražský realitní trh; ekonometrický model
Název práce: Hedonic models on real estate market
Autor(ka) práce: Špesová, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Bíza Bisová, Sára
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Thesis is concerned with the Prague apartment prices. It compiles various econometric models determine that price under linear regression. It discusses the influence of individual factors such as size, number of rooms, floor, type of ownership, and so on. It focuses on three main hypotheses. The first is the floor impacts, which is proving to have a quadratic functional dependence. The second is a comparison of personal property with a cooperative and brick and panel construction. It turned out that the price difference between brick privately ownership and cooperative panel construction can be up to nearly 30 %. The last major hypothesis is the impact of time perspective between 2006 and 2013. The data shows that the financial crisis of the years 2007 - 2009 hit the Prague real estate market only on a small scale.
Klíčová slova: OLS; linear regression; the Prague real estate market; econometric model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2013
Datum podání práce: 10. 1. 2014
Datum obhajoby: 5. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46077/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: