Konkurenceschopnost železnic v dálkové osobní dopravě

Název práce: Konkurenceschopnost železnic v dálkové osobní dopravě
Autor(ka) práce: Knotek, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Novotný, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje současný stav osobní železniční dopravy a hlavní projekty evropské dálkové železniční dopravy ve 20. století. Dále se zabývá aktuálními změnami na evropském železničním trhu a jeho dalším vývojem. Cílem této práce je analýza stavu dálkové železniční dopravy v České republice i v zahraničí, komplexní pohled na vysokorychlostní železnici, který je popisován z hlediska jejího vývoje, technologií, přínosů a nákladů. Stěžejní část je zaměřena na konkurenceschopnost vysokorychlostní železnice v porovnání s leteckou dopravou z pohledu uživatele. Řeší, jaké jsou možnosti vztahu tohoto druhu železnice k ostatním dopravním oborům a zda by vysokorychlostní železnice mohla být konkurenceschopná v podmínkách České republiky na uvažované relaci Praha - Brno.
Klíčová slova: osobní doprava; liberalizace; konkurenceschopnost; vysokorychlostní železnice
Název práce: Competitiveness of rail in long-distance passenger transport
Autor(ka) práce: Knotek, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Novotný, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis describes the current state of passenger rail transport and the most important long-distance projects in Europe in the 20th century. It also deals with current changes in the European rail market and its further development. The aim of this master's thesis is to analyze the state of long-distance rail passenger transport in the Czech Republic and abroad, a general view on the high speed rail, which is described in terms of its development, technology, benefits and costs and the analysis of the competitiveness of high speed rail compared to air transport from a user's perspective. This thesis also solves possible relations between high speed rail and other means of transport and whether high speed rail could be competitive in the Praha -- Brno line.
Klíčová slova: passenger transport; liberalization; competitiveness; high speed rail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 3. 12. 2013
Datum obhajoby: 4. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42216/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: