Náklady vlastního kapitálu pro tržní ocenění podniku v podmínkách ČR s důrazem na rizikovou prémii kapitálového trhu

Název práce: Náklady vlastního kapitálu pro tržní ocenění podniku v podmínkách ČR s důrazem na rizikovou prémii kapitálového trhu
Autor(ka) práce: Novotný, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Brabenec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza současných teoretických východisek určení rizikové prémie kapitálového trhu v podmínkách národního trhu České republiky za pomoci modelu CAPM a praktické postupy jejího určení pomocí databáze kapitálových dat společnosti Bloomberg. Práce řeší některé otevřené problémy praktického určení rizikové prémie kapitálového trhu jako volba mezi historickou a implikovanou rizikovu prémií kapitálového trhu, určení úrokového rozpětí jako zástupce rizika země a přesné určení poměru volatilit akciového a dluhopisového trhu. Součástí práce je rešerše na téma nákladů na vlastní kapitál a jednofaktorová citlivostní analýza demonstrující významný vliv malé změny jednoho parametru vstupujícího do výpočtu diskontní míry na výslednou hodnotu ocenění.
Klíčová slova: DCF Equity; DCF Entity; ocenění podniku; jednofaktorová citlivostní analýza; rešerše; poměr volatilit akciového a dluhopisového trhu; model rizika země; implikovaná riziková prémie kapitálového trhu; historická riziková prémie kapitálového trhu; Bloomberg; model CAPM; riziková prémie kapitálového trhu; diskontní míra; dividendový diskontní model
Název práce: Cost of Equity for Market Valuation in the Czech Republic with an Emphasis on Market Risk Premium
Autor(ka) práce: Novotný, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Brabenec, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is to analyze the theoretical basis of determination of the market risk premium in conditions of the national market in the Czech Republic with CAPM and practical procedures of its determination using the market data provided by Bloomberg. The work addresses some open problems of practical determination of market risk premium as a choice between historical and implied risk premium, determination of credit spread as a representative of country risk and accurate determination of the equity and bond market volatility ratio. The thesis also contains research on the cost of equity and single-factor sensitivity analysis demonstrating the significant influence of a small change in one parameter entering the calculation of the discount rate on the resulting value.
Klíčová slova: discount rate; dividend discount model; DCF Equity; DCF Entity; business valuation; single-factor sensitivity analysis; research; equity and bond market volatility ratio; country risk model; implied risk premium; historical risk premium; Bloomberg; CAPM; market risk premium

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2012
Datum podání práce: 1. 12. 2013
Datum obhajoby: 31. 1. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40368/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: