Stock market panics, safe havens and implications for the portfolio management

Název práce: Stock market panics, safe havens and implications for the portfolio management
Autor(ka) práce: Hýža, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Derner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis addresses the instabilities in stock markets in the USA. There are many factors that may increase the price volatility, or even cause a panic. During these turbulent times investors can seek shelter in investment safe havens that allow protecting their portfolio against significant financial losses. The focus is put on identifying the situations where it is appropriate to use the safe havens and how to properly time all transactions. Historical insight, events study and investigating economic cycles are the integral part of the work.
Klíčová slova: cyclical asset rotation; leading economic indicators; business cycles; safe havens; asset price bubbles; real shocks; financial crises
Název práce: Stock market panics, safe havens and implications for the portfolio management
Autor(ka) práce: Hýža, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Derner, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá nestabilitami na akciových trzích v USA. Existuje mnoho faktorů, které mohou zvýšit volatilitu ceny, nebo dokonce způsobit paniku. Během těchto bouřlivých časů mohou investoři hledat úkryt v investičních bezpečných přístavech, které jim umožňují chránit své portfolio proti značným finančním ztrátám. Důraz je kladen na identifikaci situací, kdy je vhodné používat bezpečná útočiště a jak správně časovat tyto transakce. Historický nadhled, studium šoků a analýza ekonomických cyklů jsou nedílnou součástí práce.
Klíčová slova: cyklická rotace aktiv; vedoucí ekonomické indikátory; ekonomické cykly; bezpečné investiční přístavy; cenové bubliny; reálné šoky; finanční krize

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2012
Datum podání práce: 4. 1. 2013
Datum obhajoby: 6. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40801/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: