Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v Bussiness Intelligence

Název práce: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v Bussiness Intelligence
Autor(ka) práce: Doubrava, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kobzareva, Maria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Podnikové informační systémy jsou velkým zdrojem informací použitelných pro manažerské rozhodování. Ovšem často bývají uloženy ve formě nesrozumitelné pro běžného člověka. Pro podporu manažerského rozhodování na základě informací v těchto systémech byla vyvinuta sada procesů a technologií zvaná Business Intelligence. Svými nástroji umožňuje vytvářet přehledné a srozumitelné analýzy. Na praktickém příkladu je v této práci ukázáno, že nástroje Business Intelligence mohou být velmi snadno použity pro získání vstupních dat pro vícekriteriální hodnocení variant. Metody vícekriteriálního hodnocení variant jsou použity k vyřešení problému společnosti, která je nucena z důvodu finančních ztrát uzavřít některé své pobočky.
Klíčová slova: MAPPAC; TOPSIS; WSA; Business Intelligence
Název práce: Application of multi-criterial decision-making methods in Business Intelligence
Autor(ka) práce: Doubrava, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kobzareva, Maria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Enterprise Resource Planning systems are large source of information usable for management decision--making. However, these data are often kept in incomprehensible form for common user. Especially for support of management decision--making was developed set of processes and technologies called Business Intelligence. With its tools are created comprehensible analysis. On practical example there is shown that Business Intelligence tools can be easily used for generating entry data for multi--criterial evaluation of variants. Methods of multi--criterial evaluation of variants are applied to solve the problem of a company that is forced to close some of its stores due to financial loss.
Klíčová slova: MAPPAC; TOPSIS; WSA; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2012
Datum podání práce: 10. 1. 2014
Datum obhajoby: 5. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35760/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: