Úloha ratingových agentur při hodnocení rizik

Název práce: Úloha ratingových agentur při hodnocení rizik
Autor(ka) práce: Fraňová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Le, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci se zabývám úlohou ratingových agentur v kontextu s dnešní finanční krizí. Především se zaměřuji na segment hodnocení kreditního ratingu strukturovaných cenných papírů tří největších ratingových agentur. Mezi hlavní části práce patří: financování ratingových agentur a regulace ratingových agentur v USA a EU, sekuritizace a role ratingových agentur a analýza defaultních studií vybraných ratingových agentur. V poslední části je provedena komparace defaultních měr segmentu strukturovaných financí dle ratingových stupňů a srovnání volatility ratingů strukturovaných cenných papírů dle ratingových stupňů vybraných ratingových agentur. Časový horizont jsem stanovila v rozmezí let 2005 -- 2012, kde je patrný průběh finanční krize a její vliv na změny ratingových stupňů a míry defaultů.
Klíčová slova: ratingové agentry; strukturované cenné papíry; defaultní studie ratingových agentur
Název práce: The role of credit rating agencies in evaluating risks
Autor(ka) práce: Fraňová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Le, Simona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this thesis I deal with role of rating agencies in the context of today's financial crisis. In particular, I focus on the segment evaluation of credit rating structured securities, the three largest credit rating agencies. The main part of this work include: financing credit rating agencies and regulation of credit rating agencies in the U.S. and the EU, securitization and the role of rating agencies and analysis of default studies of rating agencies. The last part is the comparison of default rates of structured finance segment by rating notches and comparison of volatility ratings of structured securities by rating notches selected the rating agencies. The time frame I set in the period from 2005 to 2012, which is evident during the financial crisis and its impact on changes in notches and default rates.
Klíčová slova: rating agencies; default study of rating agencies; structured securities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2012
Datum podání práce: 15. 12. 2013
Datum obhajoby: 6. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37272/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: