Zaměstnanecké akciové opce a jejich oceňování podle IFRS 2 na úrovni fair value

Název práce: Zaměstnanecké akciové opce a jejich oceňování podle IFRS 2 na úrovni fair value
Autor(ka) práce: Červený, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Strouhal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých akciových opcí (ZAO), především jejich oceňováním podle standardu IFRS 2 na úrovni odpovídající kategorie hodnoty fair value. Cílem práce pak bylo kriticky zhodnotit výše uvedený standard, a to s ohledem na podmínky ČR. Teoretická část přináší základní charakteristiku zaměstnaneckých akciových opcí a vysvětlí, jak mohou být tradiční modely oceňování opcí upraveny pro potřeby ZAO. Rovněž se zabývá diskusí nad podstatnými prvky kategorie hodnoty s přihlédnutím k potřebám oceňování. Stěžejním prvkem práce je kritická analýza, která se zabývá racionalitou účetních postupů, požadavky standardu na zveřejňování souvisejících informací a rovněž teoreticky správnou volbou vstupních parametrů. Na kritickou analýzu navazuje praktická část, která nejprve zhodnotí autentický opční plán. V praktické části je rovněž demonstrováno pokročilé ocenění s využitím Black-Scholesova i binomického modelu a také pomocí simulací Monte Carlo. Na závěr práce uvádím návrhy na změny standardu IFRS 2. Na základě kritické analýzy byly zjištěny největší nedostatky v oblasti povinnosti zveřejňovat podklady ocenění, což doložily i výsledky praktické části. Právě tímto směrem míří i předkládané návrhy na změny.
Klíčová slova: Monte Carlo simulace; Zaměstnanecké akciové opce; Fair value; IFRS 2
Název práce: Valuation of employee stock options in accordance with IFRS 2 at fair value basis
Autor(ka) práce: Červený, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Strouhal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis is dealing with the topic of employee stock options (ESOs), primarily with the valuation of ESOs in accordance with the accounting standard IFRS 2 at corresponding fair value basis. The goal of this thesis is a critical analysis of the standard mentioned, with respect to the conditions of the Czech Republic. The theoretical part comes with the basic characteristics of employee stock options and explains how the traditional option-valuation models can be modified for the purpose of ESOs valuation. It is also concerned with discussion about fundamental features of the fair value basis necessary for the valuation process. The essential part of this thesis is the critical analysis focusing on the rationality of accounting methods, disclosure requirements and also on a theoretically correct determination of model inputs. Critical analysis is followed by case study aimed on evaluation of an authentic option plan. The practical part also demonstrates advanced methods of valuation using the Black-Scholes and the binominal models as well as the Monte Carlo simulation. In the conclusion, I present proposals for changes of the IFRS 2. According to the results of the critical analysis, supported by case study, greatest shortcomings were identified in the disclosure requirements. Proposals for changes are aimed mainly on this problem.
Klíčová slova: Employee stock options; Monte Carlo simulation; IFRS 2; Fair value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 29. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: