Řízení IT projektů v praxi a obecně uznávané metodiky

Název práce: Řízení IT projektů v praxi a obecně uznávané metodiky
Autor(ka) práce: Matoušková, Soňa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hoffman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu na řízení projektů v malých a středních podnicích, který bude součástí MBI. MBI je referenční model řízení podnikové informatiky vyvíjený na katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Model obsahuje nejlepší zkušenosti z praxe v kombinaci s teoretickými podklady. Součástí návrhu jsou i vytvořené šablony nejdůležitějších dokumentů pro řízení projektů. Práce také porovnává nejznámější a nejpoužívanější standardy projektového řízení. Teoretická část práce se zabývá nejpoužívanějšími standardy a metodikami projektového řízení. První kapitola se věnuje porovnání standardů PMBOK a ICB a metodiky PRINCE2. Kapitola se zaměřuje na nejdůležitější znaky, používané přístupy a rozdíly těchto standardů. Další kapitola se blíže zaměřuje na metodiku PRINCE2, která je popsána z hlediska definovaných procesů. V praktické části této diplomové práce je zpracován návrh pro řízení projektů v malých a středních podnicích. Návrh je zpracován ve formě tabulek, které odpovídají struktuře modelu MBI. Tento návrh je přístupný na internetových stránkách MBI a je tak připravený pro použití v praxi. Teoretická část práce vychází zejména z oficiálních publikací ke standardům a z oficiálních stránek společností zabývajících se projektovým řízením. Praktická část práce je zpracována na základě poznatků z teoretické části a zkušeností z praxe. V závěru práce je provedeno shrnutí a zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků.
Klíčová slova: PMBOK; PRINCE2; Projektový management; MBI; ICB
Název práce: Managing IT projects in practice and widely used methodologies
Autor(ka) práce: Matoušková, Soňa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Hoffman, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this diploma thesis is to design a proposal for managing projects in small and mid-sized companies that will be part of reference Model of Business Informatics MBI. MBI is a reference model for business IT, which is being developed by Department of Information Technologies at the University of Economics in Prague. MBI contains best practices in combination with theoretical background. The proposal includes prepared document templates ready to use in project management. This thesis also compares well-known and most widely used project management standards. The theoretical part is focused on the most widely used project management standards and methodologies. First chapter compares PMBOK, ICB and PRINCE2. This chapter is focused on the most important characteristics, used approaches and differences of these standards. Next chapter is closely focused on PRINCE2 described in terms of defined processes. In the practical part of this diploma thesis is a proposal for managing projects in small and mid-sized companies. The proposal takes the form of tables that matches the MBI model structure. This proposal is available on MBI website and is ready to use in practice. The theoretical part of this thesis is mainly based on the official publications and information from official websites of companies focused on project management. Practical part of this thesis is based on theoretical and practical experience. The usability of the results is evaluated in conclusion.
Klíčová slova: MBI; ICB; PMBOK; Project management; PRINCE2

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2013
Datum podání práce: 3. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43956/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: