Dobrovolnictví jako nástroj kultivace lidského kapitálu a firemní kultury

Název práce: Dobrovolnictví jako nástroj kultivace lidského kapitálu a firemní kultury
Autor(ka) práce: Pudilová, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Havlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním předmětem této diplomové práce je zhodnocení firemního dobrovolnictví z hlediska jeho možného využití jako nástroje rozvoje zaměstnanců a zlepšení firemní kultury. První kapitoly se věnují teoretickým východiskům a představení konceptu společenské odpovědnosti firem, firemního dobrovolnictví, práce s lidskými zdroji a firemní kulturou. Práce mapuje obecnou znalost pojmu firemní dobrovolnictví mezi potenciálními zaměstnanci (studenty). Zjišťuje jejich zájem či nezájem o zapojení se do firemního dobrovolnictví v budoucnu. Práce zjišťuje od manažerů a zaměstnanců firem, které se do firemního dobrovolnictví zapojují, jeho hlavní přínosy i nevýhody. Cílem je zjistit, zda firemní dobrovolnictví napomohlo zaměstnancům k jejich rozvoji či firmě ke zlepšení firemní kultury. Práce se zaměřuje také na zjištění zájmu o firemní dobrovolnictví u zaměstnanců firem, které se do konceptu nezapojují.
Klíčová slova: lidský kapitál; společenská odpovědnost firem; firemní dobrovolnictví; firemní kultura
Název práce: Volunteering as a Tool for Cultivating the Human Capital and Corporate Culture
Autor(ka) práce: Pudilová, Helena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Havlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main subject of this thesis is the evaluation of corporate volunteering in terms of its possible use as an instrument for staff development and improving corporate culture. The first chapters deal with theoretical solutions and the introduction of the concept of corporate social responsibility, corporate volunteering, working with human resources and corporate culture. The work charts the general knowledge of the concept of corporate volunteering among potential employees (students). Determine their interest or lack of interest in engaging in corporate volunteering in the future. The work investigates from managers and employees of companies that are involved in corporate volunteering, its main benefits and disadvantages. The aim is to determine whether corporate volunteering to help employees develop their enterprise or to improve the corporate culture. The work also focuses on finding interest in corporate volunteerism among employees of companies that do not engage the concept.
Klíčová slova: corporate culture; human capital; corporate social responsibility ; corporate volunteering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 13. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42331/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: