Možnosti využití Cloud Computingu ve veřejné správě na příkladu úřadů českých diplomatických misí

Název práce: Možnosti využití Cloud Computingu ve veřejné správě na příkladu úřadů českých diplomatických misí
Autor(ka) práce: Kabuďová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Kos, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cloud Computing je v současné době velmi diskutovaný pojem. Přístup k IT prostřednictvím webového prohlížeče je stále žádanější formou poskytování informačních a komunikačních technologií napříč celou společností, veřejnou správu nevyjímaje. Tato práce se zaměřuje na možnosti využití Cloud Computingu ve veřejné správě České republiky, konkrétně na příkladu českých diplomatických misí a Ministerstva zahraničních věcí, kam bezprostředně spadají. Jako výchozí bod je použito srovnání se Spojenými státy, Velkou Británií, Austrálií, Švýcarskem, Japonskem a Evropskou unií. Zde se ukazuje, že Cloud Computing ve veřejné správě fungovat může a že je to trend, kterým se vládní úřady budou v globálním měřítku ubírat. Neméně důležité je porovnání se situací uvnitř Ministerstva vnitra České republiky, které již několik let služby Cloud Computingu využívá. Na základě srovnání výše uvedených zemí, Ministerstva vnitra ČR a požadavků daných mezinárodní, evropskou a národní legislativou jsou vytipovány možné cloudové služby pro emailovou komunikaci a oběh a správu dokumentů, které by pro diplomatické úřady a Ministerstvo zahraničních věcí mohly připadat v úvahu.
Klíčová slova: Ministerstvo zahraničních věcí; Diplomacie; Veřejná správa; Cloud Computing
Název práce: Possibilities of Cloud Computing application in public administration on the example of Czech diplomatic missions
Autor(ka) práce: Kabuďová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Voříšek, Jiří
Oponenti práce: Kos, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cloud Computing is currently frequently discussed concept. Access to IT via a web browser is increasingly desired means of providing information and communication technology across the whole society, public administration included. This thesis focuses on the possibilities of Cloud Computing employment in the Czech Republic's Public Administration, specifically on the example of Czech diplomatic missions and the Ministry of Foreign Affairs, to which they are directly subordinated. As a starting point the comparison with the United States, thw Great Britain, Australia, Switzerland, Japan and the European Union is taken. These examples demonstrate that Cloud Computing can work in public administration and that it will remain a trend prevalent in government offices on a global scale. Equally important is the comparison with the situation within the Ministry of Interior of the Czech Republic, which has already been using Cloud Computing services for couple of years. Based on the comparison with all above mentioned countries, with the Ministry of the Interior and given the international, European and national legal requirements, potential cloud services for email communication and document management system are identified to be envisaged for diplomatic missions and the Ministry of Foreign Affairs.
Klíčová slova: Ministry of Foreign Affaires; Diplomacy; Public Administration; Cloud Computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2014
Datum podání práce: 11. 5. 2014
Datum obhajoby: 13. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46312/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: