ERP systémy a analýza jejich realizace ve webovém prostředí

Název práce: ERP systémy a analýza jejich realizace ve webovém prostředí
Autor(ka) práce: Košař, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o ERP systémech a webových informačních systémech typu ERP. V teoretické části práce je rozebrán historický vývoj informačních systémů s důrazem na období vzniku webových informačních systémů. Po analýze historického vývoje ERP systémů a webových informačních systémů následuje část zabývající se současným pokrytím podnikových procesů ERP systémy a obecná kritéria, podle kterých je vhodné informační systém vybírat. Praktická část práce obsahuje průzkum vnímání webových informačních ze strany organizací. Průzkum byl proveden dotazníkovou metodou, kdy byly dotazovány náhodně vybrané středně velké a malé organizace. Druhá polovina praktické části obsahuje porovnání klasického informačního systému typu ERP s tlustým klientem s webovým informačním systémem s tenkým klientem. Tyto systémy jsou porovnány metodou multikriteriální analýzy.
Klíčová slova: ERP; webový ERP systém; NET Genium; ABRA; webový informační systém; podnikový informační systém; Informační systém
Název práce: ERP systems and web-based ERP systems
Autor(ka) práce: Košař, Stanislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with ERP systems and web information systems such as ERP. The theoretical part describes the historical development of information systems and the inclusion of web information systems in the context of historical development. Analysis of existing ERP systems is followed by a section dealing with the current coverage of business processes by ERP systems and general recomended criteria for choosing information systems. The practical part contains a survey of perceptions of web information by organizations. The survey is conducted using questionnaires, which were interviewed randomly selected medium-sized and small organizations. The second part contains a comparison of classical information systems such as ERP with thick client with a web information system with thin client. These systems are compared using a multi-criteria analysis.
Klíčová slova: web-based ERP system; NET Genium; ABRA; ERP; web-based information system; Information system; enterprise information system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2013
Datum podání práce: 2. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: