Zaměření na ŠKODU na Ukrajině: řízení podnikatelské udržitelnosti na klíčových silných stránkách

Název práce: Refocusing on ŠKODA in Ukraine: Managing Entrepreneurial Sustainability on Core Strengths
Autor(ka) práce: Paleta, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kovář, František
Oponenti práce: Kroupa, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The global world has been strongly changed and year 2013 - was for automotive big challenge! At the beginning of the year 2013 automotive experts predicted stable growth in LDC's and CIS's. But today in 2014, we know, that was different. How are the markets turbulenting shows current changes in U.S. economical and financial politics which also influents structural economical deformations and market warping in LDC's. On the other hand the current political crisis in Ukraine influence in turn CIS's markets where the ŠKODA is called the international automotive leader. Likewise, good to know is, that the current Russia annexation political approach influence negatively international exchange rates which brings strategical calm down to the ŠKODA growth and profit. In the same time running national politicical systems crises in the markets where ŠKODA long-term strong is, e.g. Arabian world. Despite of turbulent market trends introduced ŠKODA in 2013 the biggest model offensive in own history connected shortly with the biggest investment costs. Everything in the age when the world is more connected and requests bigger flexibility, faster launches of products and bigger frequency of radical innovations. Exist strategical coherence between automotive enterprises, national economies and self-started employees? Is sustainability the key condition for the growth in automotive industry? If yes, it is possible to measure sustainable growth in automotive enterprises? How manage correctly the automotive enterprise to be long-term sustainable and profitable growth despite of turbulent market environment?
Klíčová slova: scenarios and alerts; performance measurement; radical innovation; strategy; management; Sustainability
Název práce: Zaměření na ŠKODU na Ukrajině: řízení podnikatelské udržitelnosti na klíčových silných stránkách
Autor(ka) práce: Paleta, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kovář, František
Oponenti práce: Kroupa, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Globální svět se silně změnil a rok 2013 znamenal pro automobilový průmysl velkou výzvu! Na začátku roku 2013 předpovídali automobilový odborníci stabilní růst v zemích LDC a CIS. Ale dnes v roce 2014 víme, že tomu bylo jinak. Jak jsou trhy turbulentní ukazují aktuální změny v americké hospodářské a finanční politice, která ovlivňuje strukturální ekonomické a tržní deformace v zemích LDC. Na druhé straně současná politická krize na Ukrajině ovlivňuje samotné trhy CIS, kde je ŠKODA uznávaným zahraničním automobilovým výrobcem. Podobné je to i se současnou Ruskou zahraniční politikou anexe, jež negativně ovlivňuje vývoj směnných kurzů, které pak přinášejí strategické ochladnutí růstu a profitability ŠKODA. Ve stejném okamžiku probíhají krize politických systémů na trzích, kde je ŠKODA dlouhodobě silná, například arabský svět. Navzdory těmto turbulentním tržním změnám představila ŠKODA v roce 2013 největší modelovou ofenzivu v historii značky, která je však zároveň spojena s historicky největšími investičními náklady. To vše v době, kdy je svět více propojen, požaduje větší flexibilitu, rychlejší zavedení produktů na trh a častější frekvenci radikálních inovací. Existují strategické souvislosti mezi automobilovým výrobcem, národní ekonomikou a zaměstnanci? Je udržitelnost klíčovým předpokladem pro růst automobilového výrobce? Pokud ano, je možné měřit udržitelný růst v automobilovém průmyslu? Jak řídit správně automobilový podnik aby byl dlouhodobě udržitelný, rostl a byl profitabilní navzdory turbulentním tržním prostředí?
Klíčová slova: radikální inovace; management; Udržitelnost; scénáře a alerty; měření výkonnosti; strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2012
Datum podání práce: 30. 6. 2013
Datum obhajoby: 29. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37480/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: