Elektronické dotazníky

Název práce: Elektronické dotazníky
Autor(ka) práce: Kurková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Komárková, Lenka
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá elektronickými dotazníky, porovnává jejich funkce a zkoumá jednoduchost či náročnost použití a vytvoření elektronického dotazníku pro běžné uživatele. Součástí této bakalářské práce jsou také zásady tvorby dotazníků týkající se především použití jednotlivých otázek při dotazování. Důležitou a tedy hlavní částí práce je zaměření na jednotlivé webové stránky, které nabízejí možnost vytvoření vlastního elektronického dotazníku. V závěru jsou popsány poznatky z jednotlivých webových stránek, zhodnocení nejvhodnější webové stránky pro tvorbu elektronických dotazníků pro běžné uživatele.
Klíčová slova: konstrukce otázek; tazatel; respondent; dotazování; dotazník; elektronický dotazník
Název práce: Electronic Questionnaires
Autor(ka) práce: Kurková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Komárková, Lenka
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with electronic questionnaires. Questionnaires features are compared and the simplicity or complexity of the usage and the creation of an electronic questionnaire for common user sis investigated. Principles for creating questionnaires regarding particular usage of the individual questions during interview are the part sof this thesis. Important and therefore the main part of this work is the focus on the individual web-sites that offer the opportunity to create their own electronic questionnaire. In conclusion, the findings from the websites and the evaluation of the best website for creating electronic questionnaires for common users are described.
Klíčová slova: an electronic questionnaire; respondent; construction of questions; interviewing; interviewer; The questionnaire

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 4. 2013
Datum podání práce: 20. 4. 2014
Datum obhajoby: 6. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42677/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: