Využití celebrit v marketingové komunikaci dámské kosmetiky značky adidas

Název práce: Využití celebrit v marketingové komunikaci dámské kosmetiky značky adidas
Autor(ka) práce: Adamcová, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Chládková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit vhodnost volby beachvolejbalových reprezentantek Kristýny Kolocové a Markéty Slukové jako nových tváří dámské kosmetiky značky adidas. Po představení značky adidas následuje popis portfolia produktů distribuovaných touto značkou, deskripcí její komunikace a charakteristikou komunikace hlavního konkurenta. Sekundární výzkum připravil potřebné základy pro výzkum primárního charakteru. Prostředkem primárního výzkumu byl dotazník, který byl distribuován 162 respondentům převážně z Vysoké školy ekonomické. Výsledkem bylo zjištění, že Kristýna a Markéta jsou známé asi u poloviny dotázaných a že absence klíčového komunikačního kanálu, televize, měla možný dopad na povědomí o spolupráci s dámskou kosmetikou značky adidas. Doporučením pro příští marketingové kampaně je intenzivnější komunikace prostřednictvím internetu a použití televize jako klíčového komunikačního prostředku.
Klíčová slova: celebrity; adidas; značka; kosmetika; marketingová komunikace
Název práce: The use of celebrities in marketing communication of adidas women cosmetics brand
Autor(ka) práce: Adamcová, Kristina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Chládková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the diploma thesis was to evaluate the suitability of choosing beach volleyball representatives Kristýna Kolocová and Markéta Sluková as the new faces of the adidas brand women's cosmetics line. Following the introduction of the adidas brand is an account of products portfolio distributed by this brand, description of their communication and characteristics of communication of their main competitor. Secondary research prepared the necessary basis for the primary character. The means of the primary research was a questionnaire, which was distributed to 162 respondents mainly from the University of Economics. The result was a finding, that Kristýna and Markéta are known by approximately half of the subjects and that the absence of the main communication channel, television, was a probable influence on the awareness of the subjects about cooperation with the adidas women's cosmetics brand. The recommendation for future marketing campaigns is more intensive communication via internet and the use of television as the key communication channels.
Klíčová slova: marketing communication; adidas; brand; celebrities; cosmetics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2013
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43795/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: