Dopady ISDS na uživatele

Název práce: Dopady ISDS na uživatele
Autor(ka) práce: Řehořek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Řemelka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá Informačním systémem datových schránek, který je představen z pohledu legislativy a uživatele. Protože spuštění tohoto systému ovlivnilo stovky tisíc subjektů, je hlavním cílem práce zjištění dopadů ISDS na uživatele, metodou analýzy. V práci jsou nejprve zkoumána a interpretována data poskytnutá Ministerstvem vnitra České republiky, dále výsledky dotazníkového šetření autora a poté je provedena analýza nákladů a přínosů systému z pohledu jeho uživatelů. Z výsledků práce vyplývá, že ISDS byl na konci zkoumaného období (2009 až 2013) pro uživatele přínosný, celkový ekonomický přínos za sledované období činí 3,6 mld. Kč. To tedy znamená, že jedna vynaložená koruna Ministerstvem vnitra České republiky na provoz sytému, představuje pro uživatele úsporu dvou korun. Autor práce došel k závěru, že systém je po legislativní, technologické i ekonomické stránce velmi dobře vymyšlen. Správci systému doporučuje jeho další rozvoj a využití možného potenciálu u statisíců OSVČ.
Klíčová slova: datová schránka; doporučená zásilka; elektronická komunikace; ISDS; Informační systém datových schránek; elektronické podatelny; zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.
Název práce: The Impact of the ISDS on Users
Autor(ka) práce: Řehořek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Řemelka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis work is to do with the Information system of data boxes (ISDS) which is introduced from legislation's and user's point of view. Because the introduction of this system has influenced hundreds of thousands of subjects the main target of this thesis is to find out about the impact of the ISDS on users with the help of the analysis method. In this work firstly the data provided by the Ministry of Internal Affairs are examined and interpreted, secondly the results of the poll conducted by the author and then a cost-benefit analysis of the system from the users' point of view is carried out. The results of the work show that the ISDS was at the end of the examined period (2009 -- 2013) beneficial for its users and the total economic benefit for the respective period is 3.6 billion Czech crowns. This means that every crown spent on the operation of the system by the Ministry of Internal Affairs represents savings of 2 Czech crowns. The author of this work has come to the conclusion that the system is from a legislative, technological and economic point of view very well created. The author recommends to the system administrator its further development and also recommends to use its potential among thousands of OSVČ (the self-employed).
Klíčová slova: law on electronic processes and authorized conversion of documents no. 300/2008 Sb.; electronic communication; data boxes; registered mail; information system of data boxes; electronic registry; ISDS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45513/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: