Moderní Java frameworky pro front-end webových aplikací

Název práce: Moderní Java frameworky pro front-end webových aplikací
Autor(ka) práce: Jahoda, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza vybraných frameworků pro vývoj moderních webových aplikací na platformě Java se zaměřením na stranu klienta. Práce je doplněna o vhodně zvolené příklady zdrojových kódů, které čtenáři napomohou k dotvoření vlastního pohledu na dané frameworky a zároveň mohou posloužit jako tutoriály. Úvodní část se zaměřuje na trendy moderních webových aplikací a to zejména na straně klienta. Dotýká se témat jako podpora mobilních zařízení, AJAX či responsivním designem uživatelského rozhraní aplikace. Práce dále představuje nejnovější technologie na straně klienta mezi které patří HTML5, CSS3, knihovna jQuery a dynamický jazyk LESS jehož hlavním cílem je zjednodušení, zkrácení a hlavně zdynamičtění kaskádových stylů. Výstupem této sekce je volně dostupná obecná LESS šablona, která lze aplikovat na nově vznikající projekty. Pro samotnou analýzu byl vytvořen statický registrační formulář, na který jsou následně aplikovány frameworky Apache Wicket a Spring MVC s šablonovacím nástrojem Freemarker. Z hlediska analýzy byly zvoleny tyto kritéria: základní struktura projektu, aplikace statické šablony, externí JavaScript / jQuery knihovny, možnosti překladu, aplikace formuláře, odeslání formuláře a validace vstupních polí. Jednotlivá kritéria byla detailně popsána a to zejména z pohledu implementace obou frameworků. Výstupem analýzy jsou volně dostupné struktury projektů a také obě výsledné aplikace.
Klíčová slova: uživatelské prostředí; responsivní design; trendy webových aplikací; Apache Maven; Java; jQuery; Spring MVC; Spring; JavaScript; AJAX; CSS3; Apache Wicket; HTML5; LESS; Freemarker
Název práce: Modern Java frameworks for front-end of web applications
Autor(ka) práce: Jahoda, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is the analysis of selected frameworks for the development of modern web applications on the Java platform focusing on the front-end. The work is complemented by well-chosen source code examples that help the reader to create one's own view of the frameworks and it can also server as a tutorial. Introductory section focuses on the trends of modern web applications, especially on the front-end. It affects themes such as support for mobile devices, AJAX or responsive design of user interface. There are also introduced the latest technology on the front-end including HTML5, CSS3, jQuery library and dynamic language LESS whose main objective is the simplification, shortening and making cascading style sheets more dynamic. The output of this section: General LESS template is freely available and it can be applied to emerging projects. For the analysis there has been created static registration form on which there are applied frameworks Apache Wicket and Spring MVC with template engine Freemarker. In terms of analysis were chosen following points: the basic structure of the project, the application of static templates, external JavaScript / jQuery library, internalization, application of the form, submitting the form and validation of the input fields. The points were discussed in detail, especially in terms of implementation of both analysed frameworks. The outputs of the analysis are freely available structures of the projects and both of the resulting applications.
Klíčová slova: user interface; responsive design; LESS; web applications trends; Apache Maven; jQuery; JavaScript; AJAX; CSS3; HTML5; Freemarker; Spring MVC; Spring; Apache Wicket; Java

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43647/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: