Texaská firemní kultura

Název práce: Texaská firemní kultura
Autor(ka) práce: Hronzová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce s názvem "Texaská firemní kultura" je nalézt a popsat specifika texaské firemní kultury v rámci americké firemní kultury. V práci jsou nejprve definovány teoretické pojmy související s kulturou a firemní kulturou. V praktické části páce je rozebrána americká firemní kultura, jmenovitě etický kodex, společenskou zodpovědnost firem, pracovní prostředí, teambuilding a dresscode. Poslední část rozebírá samotný Texas, jeho kulturu obecně, historii, nezávislost, patriotismus a náboženské přesvědčení. Následně jsou popsána specifika texaské firemní kultury. Práce poskytuje detailní pohled na texaskou firemní kulturu jako specifický oddíl americké firemní kultury, zároveň napomáhá pochopení kulturních hodnot v Texasu, což vede k lepší orientaci při obchodním jednání.
Klíčová slova: pracovní prostředí; teambuilding; dresscode; americká firemní kultura; texaská firemní kultura; společenská odpovědnost firem; etický kodex
Název práce: Texas organizational culture
Autor(ka) práce: Hronzová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Hinčica, Vít
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the thesis "Texas organizational culture" is to find and define specifics of Texas organizational culture as a part of American organizational culture. First, theoretical terms connected to culture and organizational culture are defined. In the practical part of the thesis, American organizational culture is described, namely ethical codex, company social responsibility, workplace, team-building and dress code. The last part concerns Texas itself, its culture in general, history, independence, patriotism and religious beliefs. Then, the specifics of Texas organizational culture are also described. This thesis provides a detailed view on Texas organizational culture as a part of American organizational culture, at the same time it helps to understand the cultural values of Texas, which leads to a better orientation when in business relations.
Klíčová slova: workplace; company social responsibility; teambuilding; American organizational culture; Texas organizational culture; dress code; ethical codex

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2013
Datum podání práce: 15. 4. 2014
Datum obhajoby: 5. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42783/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: