Význam ekocertifikace v oblasti udržitelného cestovního ruchu

Název práce: Význam ekocertifikace v oblasti udržitelného cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Bendová, Vendula
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit přínosy uplatňování ekologických certifikátů v odvětví cestovního ruchu v kontextu udržitelného rozvoje. V první části práce jsou uvedeny definice pro práci klíčových pojmů v cestovním ruchu, a charakterizovány jeho efekty pro společnost. Postupným vývojem vztahu člověka k životnímu prostředí se dostáváme až ke konceptu udržitelného rozvoje, potažmo udržitelnému cestovnímu ruchu. Druhá kapitola nás seznamuje s ekocertifikací, nástrojem udržitelného rozvoje cestovního ruchu, od definice pojmu, přes historický vývoj, typologii až k mezinárodnímu kontextu. Třetí kapitola se věnuje ekocertifikaci v České republice od jejích počátků až k současnému stavu, a vytváří tak základnu pro analýzu významu ekocertifikace pro podniky v České republice v závěrečné kapitole. Ve čtvrté kapitole je na základě výsledků z realizovaných šetření provedeno závěrečné zhodnocení významu ekocertifikace v oblasti cestovního ruchu a jejího budoucího vývoje.
Klíčová slova: hotelový management; životní prostředí; udržitelný rozvoj; cestovní ruch; certifikace
Název práce: The importance of eco-certification in sustainable tourism
Autor(ka) práce: Bendová, Vendula
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Indrová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis aims to evaluate the benefits of applying environmental certification in the tourism sector within the context of sustainable development. The first part contains the key definitions in the tourism, and its effects on society are characterized. The gradual evolution of man's relationship to the environment we get to the concept of sustainable development and sustainable tourism. The second chapter introduces the eco-certification, as a tool for sustainable tourism development, from concept definition through historical development, typology to the international context. The third chapter is devoted to eco-certification in the Czech Republic from the beginning to the current situation, creating a basis for analysis of the importance of eco-certification for companies in the Czech Republic in the final chapter. In the fourth chapter a final assessment of the importance of eco-certification in the field of tourism is carried out, based on the results of investigations made, with proposed measures and the prediction of future trends.
Klíčová slova: hotel management; environment; sustainable development; tourism; certification

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2012
Datum podání práce: 6. 5. 2014
Datum obhajoby: 5. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39371/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: