Perspektivy dalšího vývoje obchodu s Ruskou federací po vstupu do WTO

Název práce: Perspektívy ďalšieho vývoja obchodu s Ruskou federáciou po vstupe do WTO
Autor(ka) práce: Patrová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá obchodnými vzťahmi medzi Českou republikou a Ruskou federáciou a ich perspektívou po vstupe Ruska do WTO. Prijatím dokumentu Exportnej stratégie Českej republiky 2012 - 2020 si ČR stanovila práve RF ako jednu zo zemí, na ktoré sa chce v oblasti exportu zamerať v uvedenom období. Prostredníctvom analýzy a syntézy získaných informácií o minulosti a súčasnosti vzťahov ČR s RF a následného uvedenia SWOT analýzy, ktorá má poskytnúť informáciu o interných a externých faktoroch ruského trhu, vrátane perspektívnych odvetví pre českých podnikateľov a prípadných investorov, je cieľom tejto bakalárskej práce analyzovať doterajšie vzťahy Českej republiky s Ruskou federáciou na poli vzájomného obchodu a zistiť, či ma pristúpenie Ruska k WTO nejaký významnejší vplyv na ďalší vývoj spolupráce týchto dvoch zemí. Táto práca je zameraná výhradne na obchod s tovarmi a to kvôli nízkemu zastúpeniu odvetvia služieb vo vzájomnej obchodnej výmene ČR a RF. V oblasti zahraničného obchodu majú RF a ČR dlhoročnú tradíciu. Vzhľadom k početným výhodám, ktoré majú českí vývozcovia tovarov na ruskom trhu, záujmu o ďalšiu obchodnú spoluprácu z ruskej strany a ďalším faktom, ktoré pozitívne vplývajú na obchodné vzťahy týchto dvoch zemí, z výsledku tejto práce vyplýva, že ďalšia spolupráca ČR s RF je perspektívna a zaradenie RF do zoznamu prioritných zemí českého exportu je správnym rozhodnutím. Zároveň výsledok práce značí, že vstup Ruska do WTO nemá žiadny zásadný vplyv na ďalší rozvoj česko - ruskej obchodnej spolupráce.
Klíčová slova: Česká republika; WTO; Ruská federácia
Název práce: Perspektivy dalšího vývoje obchodu s Ruskou federací po vstupu do WTO
Autor(ka) práce: Patrová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá obchodními vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací a jejich perspektivou po vstupu Ruska do WTO. Přijetím dokumentu Exportní strategie České republiky 2012 - 2020 si ČR stanovila právě RF jako jednu ze zemí, na které se chce v oblasti exportu zaměřit v uvedeném období. Prostřednictvím analýzy a syntézy získaných informací o minulosti a současnosti vztahů ČR s RF a následného uvedení SWOT analýzy, která má poskytnout informaci o interních a externích faktorech ruského trhu, včetně perspektivních odvětví pro české podnikatele a případné investory, je cílem této bakalářské práce analyzovat dosavadní vztahy České republiky s Ruskou federací na poli vzájemného obchodu a zjistit, jestli má přistoupení Ruska k WTO nějaký významnější vliv na další vývoj spolupráce těchto dvou zemí. Tato práce je zaměřena výhradně na obchod se zbožím a to kvůli nízkému zastoupení odvětví služeb ve vzájemné obchodní výměně ČR a RF. V oblasti zahraničního obchodu mají RF a ČR dlouholetou tradici. Vzhledem k četným výhodám, které mají čeští vývozci zboží na ruském trhu, zájmu o další obchodní spolupráci z ruské strany a dalším faktem, které pozitivně ovlivňují obchodní vztahy těchto dvou zemí, z výsledku této práce vyplývá, že další spolupráce ČR s RF je perspektivní a zařazení RF do seznamu prioritních zemí českého exportu je správným rozhodnutím. Zároveň výsledek práce značí, že vstup Ruska do WTO nemá žádný zásadní vliv na další rozvoj česko - ruské obchodní spolupráce.
Klíčová slova: WTO; Ruská federace; Česká republika
Název práce: Prospects of the Further Development of Trade with the Russian Federation after its Accession to the WTO
Autor(ka) práce: Patrová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This Bachelor's thesis deals with the trade relations between the Czech Republic and the Russian Federation and their prospects after Russia's accession to the WTO. By adoption of the document Export strategy of the Czech Republic 2012 - 2020, the Czech republic set the Russian federation to be one of the countries to which it wants to focus its exports on in that period of time. Through analysis and synthesis of the information available about the past and present czech -- russian relations and subsequent disposal of the SWOT analysis, which is to provide information about internal and external factors of the russian market, including the promising sectors for czech entrepreneurs and potential investors, the aim of this thesis is to analyze the existing relations of the Czech Republic and the Russian Federation in the field of foreign trade and to find out, whether the accession of Russia to the WTO has a significant impact on the further development of cooperation between the two countries. This work focuses exclusively on trade in goods due to the low proportion of the service sector in the mutual trade exchange of the Czech Republic and Russia. Russian federation and Czech republic have a long tradition in the field of foreign trade. Due to the numerous benefits that the czech exporters of goods have on the russian market, interest in further trade cooperation from the russian side and other factors that have a positive impact on trade relations between the two countries, the result of this thesis suggests that the further cooperation between the Czech Republic and Russian federation is promising and the inclusion of Russia on the list of priority countries for czech exports is the right decision. At the same time, the result of the thesis is that the Russia's accession to the WTO has no major impact on the further development of Czech - Russian business cooperation.
Klíčová slova: Russian federation; WTO; Czech republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43525/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: