Materialita a její role v auditu (externím a interním)

Název práce: Materialita a její role v auditu (externím a interním)
Autor(ka) práce: Špániková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Tondlová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce rozebírá problematiku významnosti (materiality), jako důležité součástí auditu. Hlavním cílem práce je poukázat na jednotlivé oblasti auditu, kterých se významnost (materialita) dotýká a znázornit její vlivy. V teoretické části práce je popsána historie, zákonná úprava, terminologie a metodologie používaná v rámci auditu s přihlédnutím na významnost (materialitu). Součástí práce je i praktický příklad, který znázorňuje aplikaci významnosti (materiality) na auditu nejmenované reálné firmy XY, a.s..
Klíčová slova: externí audit; významnost (materialita); interní audit
Název práce: Materiality and her role in the audit (external and internal)
Autor(ka) práce: Špániková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Tondlová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes the materiality, as an important part of the audit. The main goal is to show the individual areas of the audit, which the materiality touches and illustrate its impact. The theoretical part describes the history, legislation, terminology and methodology used in the audit with regard to materiality. Thesis also includes a practical example that illustrates the application of materiality on audit unnamed real company.
Klíčová slova: external audit; materiality; internal audit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2012
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40455/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: