Analýza možností podnikání v cestovním ruchu v Ekvádoru

Název práce: Analýza možností podnikání v cestovním ruchu v Ekvádoru
Autor(ka) práce: Srbová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Bakos, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí v oboru cestovního ruchu v Ekvádoru, který je díky svým přírodním i kulturně historickým atraktivitám oblíbenou destinací pro trávení exotické dovolené především mezi turisty pocházejícími ze severní Ameriky a západní Evropy. Na analýzu podnikatelského prostředí navazuje konkrétní podnikatelský plán, který má šanci být životaschopný na trhu cestovního ruchu této země. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu do podnikání v cestovním ruchu, metodám hodnocení podnikatelského prostředí a náležitostem podnikatelského plánu. Praktickou část tvoří zhodnocení podnikatelského prostředí podle PEST analýzy a samotný podnikatelský plán na založení společnosti, která bude vlastnit a provozovat síť hotelů v turisticky významných místech této země. Podnikatelský plán obsahuje identifikaci klíčových osob, charakteristiky hotelových budov, analýzu trhu, charakteristiku konkurence, marketingový a finanční plán a časový harmonogram realizace. V závěru je celý projekt zhodnocen pomocí SWOT analýzy, která společně se zvážením všech rizik tvoří podklady pro rozhodnutí, že je podnikatelský projekt v budoucnu možné realizovat.
Klíčová slova: podnikatelský plán; hotel; podnikatelské prostředí; Ekvádor
Název práce: Analysis of possibilities of setting up a business in tourism in Ecuador
Autor(ka) práce: Srbová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Bakos, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with analysis of business environment in field of tourism in Ecuador. Ecuador is thanks to natural, cultural and historical preconditions for tourism development becoming favourite destination for exotic holidays especially among tourists coming from Northern America and Western Europe. The analysis of business environment is followed by a business plan, which could be successfully implemented in current tourism market conditions in Ecuador. The theoretical part of the thesis focuses on theoretical background of doing business in tourism, on methods of evaluation of business environment and also on necessary contents of business plan. The practical part of thesis consist of evaluation of business environment in Ecuador based on PEST analysis and the business plan of setting up a company, which will own and operate a hotel chain in important touristic destinations in Ecuador. The business plan includes identification of key persons, characteristics of hotel buildings, analysis of the market, competition, marketing strategy, financial plan and project time schedule. In the conclusion of the thesis is the business project evaluated with SWOT analysis, together with taking in consideration risks that could jeopardize the project. This creates a base for decision, if the business plan could be implemented in future.
Klíčová slova: hotel; business plan; Ecuador; business environment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2012
Datum podání práce: 5. 12. 2012
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: