Průměrná mzda a HDP - vzájemné vztahy a vazby

Název práce: Průměrná mzda a HDP - vzájemné vztahy a vazby
Autor(ka) práce: Bieliková, Nikol
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Bašta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá popisem vzájemných vztahů a vazeb mezi vybranými ekonomickými ukazateli. Těmito ukazateli jsou hrubý domácí produkt a průměrná hrubá měsíční mzda. Analýza těchto vybraných ukazatelů je prováděna v rámci České republiky a Slovenska. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, které se dále dělí do několika podkapitol. Jako první je vymezen pojem národního účetnictví, dále je popsán hrubý domácí produkt, metody jeho výpočtu a periodicita sestavování. Ve třetí části je popsána oblast teorie mezd a platů, jsou definovány pojmy jako minimální mzda, průměrná hrubá měsíční mzda a medián mzdy a platu. V těchto dvou kapitolách jsou porovnány vybrané země na základě tabulek a grafů dle vybraných ukazatelů. Poslední kapitola se zabývá analýzou vztahů mezi vybranými ekonomickými ukazateli ve vybraných státech na základě čtvrtletních dat v letech 2001-2013.
Klíčová slova: hrubý domácí produkt; VAR modely; časové řady; průměrná hrubá měsíční mzda
Název práce: The average wage and GDP - relationships and links
Autor(ka) práce: Bieliková, Nikol
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Bašta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes interactions and relationships between selected economic indicators. These indicators are the gross domestic product and the average gross monthly wage. The analysis of these selected indicators, are made for the Czech Republic and Slovakia. The work has four main parts, which are divided into several other sections. The first defines the concept of national accounting, the second part contents gross domestic product, the method of its calculating and the frequency of compilation. In the third section is described the field theory of wages and salaries and the concepts such as minimum wage, the average gross monthly wage and median wage and salary are defined. In this two chapters are compared selected countries on the basis of the tables and graphs of selected indicators. The last chapter analyzes the relationships between selected economic indicators in selected countries based on quarterly data from the years 2001-2013.
Klíčová slova: average gross monthly wage; VAR models; gross domestic product; time series

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2013
Datum podání práce: 2. 6. 2014
Datum obhajoby: 13. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44436/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: