Zahraničný obchod medzi Ruskom a Slovenskom

Název práce: Zahraničný obchod medzi Ruskom a Slovenskom
Autor(ka) práce: Tuktamyšev, Eduard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plchová, Božena
Oponenti práce: Hanzlíková, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na zahraničný obchod medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou. Moju prácu som rozdelil na štyri kapitoly. V prvej kapitole nájdete, z môjho pohľadu, najdôležitejšie makroekonomické údaje o obidvoch krajinách. Druhá a tretia kapitola sú venované zahraničnému obchodu jednotlivých ekonomík. Okrem toho sa tu pojednáva o teritoriálnej a tovarovej štruktúre zahraničného obchodu oboch štátov. Záverečná časť sa zaoberá zahranično-obchodnou politikou Európskej únie a jej dopadmi na obchod s tretími krajinami. V tejto časti práce nájdete podrobný popis zahranično-obchodných vzťahov ako aj proexportnú politiku Slovenska. Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na to ako sa zmenil zahraničný obchod medzi týmito dvoma krajinami za posledných niekoľko rokov, ale hlavne po vstupe Slovenska do Európskej únie, počas krízy a po nej.
Klíčová slova: proexportná politika; zahranično-obchodné vzťahy; zahranično-obchodná politika; Slovenská republika; Ruská federácia; zahraničný obchod
Název práce: Zahraničný obchod medzi Ruskom a Slovenskom
Autor(ka) práce: Tuktamyšev, Eduard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plchová, Božena
Oponenti práce: Hanzlíková, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Ve svě bakalářské práci se zaměřuji na zahraniční obchod medzi Ruskou federací a Slovenskou republikou. Moji práci jsem rozdělil na čtyři kapitoly. V první kapitole naleznete, z mého pohledu, nejdůležitější makroekonomické údaje o obou zemích. Kapitoly dvě a tři jsou věnovány zahraničnému obchodu obou ekonomik. Kromě toho se v nich pojednává teritoriální a výrobkové struktuře zahraničního obchodu obou států. Závěrečná část se zabývá zahraničně obchodní politikou Evropské unie a jejími dopady na obchod s třetími zeměmi. V této časti práce naleznete podrobný popis zahraničně obchodních vztahů a také proexportní politiku Slovenska. Hlavním cílem této práce je poukázat na to, jak se změnil zahraniční obchod mezi těmito dvěma zeměmi za posledních několik let, ael hlavně po vstupu Slovenska do Evropské unie, během krize a po ní.
Klíčová slova: proexportní politika; zahraničně obchodní vztahy; zahraničně obchodní politika; Slovenská republika; Ruská federace; zahraniční obchod
Název práce: Foreign trade between Russian Federation and Slovak Republic
Autor(ka) práce: Tuktamyšev, Eduard
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Plchová, Božena
Oponenti práce: Hanzlíková, Helena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In my Bachelor's thesis I am focusing on foreign trade between the Russian Federation and the Slovak Republic. The thesis is divided into four parts. The first chapter, contains the most important macroeconomic indicators of the both countries. The second and the third chapter independently deal with foreign trade of the countries concerned. Moreover, these sections discuss the territorial and commodity structure. The last chapter concentrates on the European Union foreign trade policy and its impacts on trade with the countries outside the European Union. This part of the thesis includes the detailed description of foreign trade relationships between Russia and Slovakia as well as the Slovak pro-export policy. The aim of this work is to point out how foreign trade between these two countries have changed in the last several years, but in particular after Slovakia's accession to the European Union, and then during and after the financial crisis.
Klíčová slova: pro-export policy; foreign trade relationships; foreign trade policy; foreign trade; Slovak Republic; Russian Federation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 2. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43986/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: