Insolvenční správce zjišťování a zpeněžování majetkové podstaty

Název práce: Insolvenční správce zjišťování a zpeněžování majetkové podstaty
Autor(ka) práce: Němeček, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Valenta, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na dvě hlavní činnosti správce insolvenčního řízení. První je označována jako zjišťování majetkové podstaty. V této části je definováno, co vše je obsahem majetkové podstaty. Následuje další část, která popisuje samotný proces zjišťování majetku dlužníka, který se řídí určitými postupy. Pro přesné určení majetku je nezbytná součinnost dlužníka a jiných orgánů s insolvenčním správcem. Tyto kroky vedou k výsledku činnosti správce insolvenčního řízení -- soupisu majetkové podstaty. Druhou činností správce je zpeněžení majetkové podstaty. Tato část popisuje postup prodeje majetku dlužníka, který vede k uspokojení věřitelů. Za odvedenou práci má správce insolvenčního řízení nárok na příslušnou odměnu. Smyslem této práce je navržení změn, které by případně mohly vést ke zefektivnění činnosti insolvenčního správce a ke zrychlení průběhu insolvenčního řízení.
Klíčová slova: zrychlení insolvenčního řízení; insolvenční správce; uspokojení věřitelů; zpeněžení majetkové podstaty; zjišťování majetkové podstaty; zefektivnění činnosti správce
Název práce: Insolvency practitioner – assets recognition and the realization of assets
Autor(ka) práce: Němeček, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Valenta, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on the two main activities of an insolvency practitioner. First activity is called recognition of assets. In this part is defined what a recognition of assets contains. The following part describes the process of debtor's recognition of assets which conforms to the determined procedures. These steps lead to the result of the insolvency practitioner's activities -- an inventory of assets. The second activity of the insolvency practitioner is a realization of assets. This part describes a procedure which leads to the creditors satisfaction. The insolvency practitioner claims an appropriate reward for his work. The meaning of this thesis is to make proposals which could lead to more efficient activities of the insolvency practitioner and to the acceleration of insolvency proceedings process.
Klíčová slova: creditors satisfaction; inventory of assets; realisation of assets; assets; Insolvency practitioner ; insolvency proceedings

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43464/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: