Vývoj aplikací pro Android a iOS

Název práce: Vývoj aplikací pro Android a iOS
Autor(ka) práce: Vacula, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem aplikací pro platformy Android a iOS a jejich porov-náním. Hlavním cílem je přiblížit čtenářům problematiku tvorby mobilních aplikací od výběru platformy až po distribuci hotové aplikace. Praktickou část práce tvoří aplikace pro přehrávání streamovaných videí, na které je proces vývoje demonstrován. První část práce se věnuje výběru vhodné platformy k vývoji. Zvolením způsobu vývoje se zabývá další kapitola. Zbytek práce se zaměřuje na nativní vývoj Android a iOS aplikací. Jedna kapitola je věnována vývojovému prostředí. V další části rozebírám vlastnosti, způsob tvorby a dostupné prvky uživatelského rozhraní. Poslední teoretickou část tvoří kapitola věnovaná základním stavebním prvkům Android a iOS zařízení. Sedmá kapitola rozebírá proces vývoje ukázkové aplikace, který zahrnuje stanovení funkčních i nefunkčních požadavků, analýzu, návrh uživatelského rozhraní, implementaci, testování a distribuci aplikace. Práce přináší základní přehled aspektů programování pro Android a iOS a může se stát odrazovým můstkem pro všechny, kdo o programování mobilních aplikací uvažují.
Klíčová slova: mobilní multimédia; vývoj mobilních aplikací; iOS; Android; Mobilní aplikace
Název práce: Application development for Android and iOS
Autor(ka) práce: Vacula, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Mittner, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis covers topic of mobile application development for Android and iOS. It also points out differences between Android and iOS programming. The main goal is to de-scribe the whole process of development which starts by choosing suitable mobile plat-forms and ends by distribution of finished application. The theory is shown on video streaming application. The first part of this thesis covers choosing of suitable platforms for development. Next chapter focuses on different development methods of mobile applica-tions. The rest of thesis is dedicated to Android and iOS development. There is one chapter covering software development kit and one chapter covering mobile user interface - its principles and creation methods. The last theoretical chapter covers fundamentals of each Android and iOS application. The whole development process of sample application is described in the seventh chapter. It includes functional and non-functional application re-quirements, analysis, design of user interface, implementation, testing and distribution of finished application. This thesis is supposed to be jump start for all new developers, who consider mobile application development.
Klíčová slova: mobile multimedia; mobile applications development; iOS; Android; Mobile applications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43092/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: