Interkulturní komunikace a spolupráce v managementu firem: česko-španělská

Název práce: Interkulturní komunikace a spolupráce v managementu firem: česko-španělská
Autor(ka) práce: Straková, Barbora
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Dědina, Jiří; Castillo, David Andrés
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato disertační práce přináší jiný úhel pohledu na možnosti výzkumu interkulturní komunikace a spolupráce. V jejím rámci jsou zkoumány dvě vybrané kultury dle přístupu kulturních standardů. Jde o zaměření na Čechy a Španěly - manažery a zaměstnance, jejichž společným znakem je aktivní a nejméně půlroční komunikace v rámci česko-španělské mezinárodní spolupráce. Z důvodu postupného rozvoje globalizace a prolínání jednotlivých národních kultur jde o aktuální problematiku současného světa. Komunikace je jedna ze základních součástí celoživotního studia a fungování v pracovním prostředí. Nesprávná komunikace mezi lidmi může často vést k fatálním nedorozuměním a selháním. V průběhu tohoto nezastavitelného trendu se objevují nové skutečnosti, kterým by se měly přizpůsobovat formy spolupráce, jejichž působnost přesahuje hranice jednoho státu. Vzhledem k rozsahu a struktuře procesu postupných změn v důsledku globalizace přinášených do mezinárodních firem a na univerzity, bylo výzvou naplnění cílů této disertační práce dle realizovaného kvalitativního šetření. Na základě rozsáhlého, v této práci uvedeného, teoretického průzkumu je možné získat přehled o realizovaných výzkumech zabývajících se interkulturalitou. Významným výstupem výzkumu je identifikace klíčových odlišností, které vycházejí z konkrétních jednání, vznikají v přístupech k řešení a zvládání životních, ale hlavně pracovních situací v rámci vzájemného česko-španělského porovnání. Na základě těchto poznatků je pak navrženo zařazení Čechů a Španělů do vybraných modelů uvedených v teoretické části. Pohled na klíčové odlišnosti v kombinaci s rozsáhlými teoretickými zdroji napomáhá realizovat poslední výstup. Tím jsou doporučení pro lepší vzájemné porozumění Čechů a Španělů nejen na poli pracovním, ale i soukromém.
Klíčová slova: Kulturní standardy; Kultura; Česká republika; Španělsko; Interkulturní spolupráce; Interkulturní komunikace
Název práce: Intercultural Communication and Cooperation in the Context of the Czech – Spanish Business Environment
Autor(ka) práce: Straková, Barbora
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Nový, Ivan
Oponenti práce: Dědina, Jiří; Castillo, David Andrés
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this dissertation thesis is to explore a different view and contribute to the research in the area of the intercultural communication and cooperation. In this thesis we are trying to examine two different cultures from the point of view of the cultural standards. To be able to gain a comparable and trustful outcome, the research was conducted on a specific group of Czech and Spanish business managers and employees. The main common characteristic of the members of this specific group was determined based on at least half a year of interactive communication within Czech -- Spanish international cooperation. Given the current situation of the increasing globalization process, compounded by integrating cultures, we believe that the above mentioned topic is highly valuable for daily management skills and employees' relations. We find it very important to pay more attention and give more thought to this issue, as the correct communication is one of key means to successful business management and cooperation. It is obvious that misunderstandings in communication and cooperation within the managing teams might lead to fatal breakdowns. It is no longer possible to overlook the strong influence of the globalization process. This fact should be taken into a serious consideration by leaders of the universities and multicultural companies. This should be followed by the integration of new management methods corresponding to the changes and new influences in multicultural entities. With respect to the structure and wide range of the changes brought into the companies by the globalization process, it was a real challenge to fulfill the goals of this dissertation thesis based on the realized qualitative examination research. An important output of this research is the identification of key differences within the above specified tested group. These differences arise from specific thinking and behavior which lead to different attitudes in regards to managing both life situations and a professional career. Based on these findings, we suggest classifying the Czechs and the Spanish into particular existing theoretical models. Good understanding of the key differences coupled with the theoretical knowledge allows us to suggest some suitable recommendation, tips and tricks for a better mutual communication among Czech and Spanish managers and employees on both professional and personal levels.
Klíčová slova: Spain ; Cultural standards; Culture; Czech Republic; Intercultural cooperation; Intercultural communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2011
Datum podání práce: 25. 10. 2012
Datum obhajoby: 7. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: