Analýza možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování rozvojových aktivit krajů, konkretizace na příkladu Karlovarského kraje

Název práce: Analýza možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování rozvojových aktivit krajů, konkretizace na příkladu Karlovarského kraje
Autor(ka) práce: Hejdová, Venuše
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená práce je zaměřená na analýzu možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU na financování rozvojových aktivit krajů na příkladu Karlovarského kraje. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly, které jsou věnovány kraji, jeho úkolům a postavení v České republice, Evropské unii a její podpoře v regionu a hospodaření krajů. V praktické části je charakterizován Karlovarský kraj a situace kraje ve vybraných odvětvích, dále je zde uvedena organizační struktura kraje a jeho rozpočet za období 2007-2013. Zhodnocení kraje z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a nejčastější obtíže při čerpání z tohoto programu, a dále čerpání z tematických operačních programů. Dále je uvedeno stručné srovnání čerpání z operačních programů Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Při porovnání krajů bylo zjištěno, že jsou si kraje podobné nejen z hlediska svého zaměření na průmyslové odvětví, ale i čerpáním finančních prostředků na obdobné oblasti jako rozvoj měst, dopravy, udržitelné využívání zdrojů a vzdělávání. Hlavním rozdílem bylo větší zaměření Moravskoslezského kraje na zlepšení vodohospodářské infrastruktury, přičemž Karlovarský kraje se zaměřuje více na obnovu krajiny. V závěru práce je pak shrnuto celkové čerpání kraje a doporučení pro další rozvoj například v oblasti zatraktivnění kraje pro podnikatele, motivace pro vysokoškolsky vzdělané obyvatele, aby kraj neopouštěli nebo dostupnost okrajových oblastí kraje.
Klíčová slova: Evropská unie; evropské strukturální fondy; rozvoj kraje; operační programy
Název práce: Analysis of Possibility Drawing Financial Resources of Funds European Union to Financing Developing Activities of Region, Specification on the Example Karlovy Vary Region
Autor(ka) práce: Hejdová, Venuše
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented thesis is focused on the analysis of possibility drawing financial resources of funds European Union to financing developing activities of region, specification on the example Karlovy Vary. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part contains three chapters, that are focused on a region, it's tasks and position in the Czech Republic, European Union and it's support for regions and an economy of region. In the practical part there are characteristic of Karlovy Vary region and it's situation in the selected sectors, the organization structure of the region and budget in the period of 2007-2013. This part contains evaluation of the region from Regional operating program NUTS II north-west and the most frequent mistakes in the drawing from this program and drawing from thematic operating programs. Next there is short comparison of drawing on operating programs of the Karlovy Vary region and the Moravskoslezsko region. In the comparison there was discovered, that these regions are similar not only in specialization on the industrial sector, but the regions drawn financial resources on the similar field like a development of towns, transport, sustainable using of resources and education. The main difference was specialization in the improvement of water management infrastructure in the Moravskoslezsko region compared to Karlovy Vary region, that is concentrated on the regeneration of landscape. At the end of the work there is a summarization of total drawing of region and recommendation for the next development.
Klíčová slova: European Union; operational programs; development of region; European structural funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2013
Datum podání práce: 31. 3. 2014
Datum obhajoby: 13. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44335/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: