Dědické právo v teorii a praxi

Název práce: Dědické právo v teorii a praxi
Autor(ka) práce: Tůmová, Kristina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Pavlincová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma bakalářské práce "Dědické právo v teorii a praxi" je věnováno nejvýraznějším změnám mezi novým a starým občanským zákoníkem v oblasti dědického práva. Nový zákoník rozšířil ustanovení týkající se dědění a přinesl zpět některé pojmy z občanských zákoníků minulých let. Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s vývojem dědického práva na územní České republiky od začátku 20. století až do současnosti. Pro praktickou část byl vybrán konkrétní případ dědického řízení, posuzovaný podle starého zákoníku, na kterém je ukázáno, jak nedostatečná úprava může ovlivnit výklad zákona. Závěrem je práce doplněna modelovou situací, která by nastala, pokud by hlavní otázka případu byla projednávána podle nového občanského zákoníku.
Klíčová slova: dědické právo; dědictví; dědic; testamentární posloupnost; římské právo; občanský zákoník; zůstavitel; intestátní posloupnost; pořizovatel; testament; pozůstalost
Název práce: Inheritance law in theory and practice
Autor(ka) práce: Tůmová, Kristina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Spirit, Michal
Oponenti práce: Pavlincová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of the Bachelor thesis "Inheritance law in theory and practice" is dedicated to the most significant changes between new and old Civil code, in the right of succession area. New Civil code broadened the provisions concerning inheritance and brought back some expressions used in previous civil codes. The goal of the theoretical part is to familiarize readers with the evolution process of Inheritance law in the Czech Republic territory from the beginning of 20th century until the present day. A concrete case was chosen for the practical part, judged by the old Civil code. In the case is shown, how insufficient legislation can affect interpretation of the law. In the conclusion a model situation is added to illustrate what would happen if the important questions in this case were heard by the new Civil code.
Klíčová slova: estate (of the deceased); Civil code; testator; Intestate succession; Testamentary succession; Roman law; testament; heir; inheritance; Inheritance law; legator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 12. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: