Analýza nákladové efektivnosti opatření vedoucích k snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík

Název práce: Analýza nákladové efektivnosti opatření vedoucích k snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík
Autor(ka) práce: Macháč, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slavíková, Lenka
Oponenti práce: Vojáček, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rostoucí poptávka po čisté vodě vedla v EU ke vzniku Rámcové směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60 ES). Nová legislativa má velký vliv na vodní i národní hospodářství a přichází s řadou požadavků včetně dosažení dobrého stavu všech vod. Z rámcové směrnice dále plyne nutnost zpracovat ekonomickou analýzu nejoptimálnějšího dosažení dobrého stavu pomocí metody analýzy nákladové efektivnosti (CEA). Tato metoda se potýká v oblasti vod s celou řadou metodologických komplikací. Jednou z postižených oblastí v rámci České republiky je povodí vodní nádrže Orlík, které čelí nadměrné eutrofizaci. Eutrofizace je způsobena nadměrným vnosem fosforu, jehož zdrojem jsou především odpadní vody, rybářství a zemědělství. Jak dokládá odborná rešerše uvedená v této práci a samotné zpracování CEA pro povodí vodní nádrže Orlík, lze celé řadě metodologických problémů předejít využitím vhodných nástrojů. Z diplomové práce dále vyplývá, že dosažení dobrého stavu by si v povodí nádrže vyžádalo roční náklady ve výši 602 mil. Kč. Nejvýznamnějšími nositeli nákladů jsou dle CEA rybáři a obce.
Klíčová slova: CEA; analýza nákladové efektivnosti; eutrofizace vody; Rámcová směrnice EU pro vodní politiku (směrnice 2000/60 ES); povodí vodní nádrže Orlík; redukce koncentrace fosforu ve vodě v povodí
Název práce: Cost effectiveness analysis of measures leading to the reduction of eutrophication in the catchment of the Orlik Reservoir
Autor(ka) práce: Macháč, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slavíková, Lenka
Oponenti práce: Vojáček, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The growing demand for clean water has led to the adoption of the EU Water Framework Directive (Directive 2000/60 EC). New legislation has a major impact on the water management and the national economy and provides numerous requirements, including "good status" of all water bodies. The Framework Directive also implies the need for an economic analysis of the optimal process to achieve good status by using the cost-effectiveness analysis (CEA). The application of this method in water management is struggling with a number of methodological complications. One of the affected areas in the Czech Republic is the catchment of the Orlik Reservoir that faces excessive eutrophication. Eutrophication is caused by excessive introduction of phosphorus. The main sources of phosphorus are municipal wastewater, aquaculture and agriculture. As illustrated by professional research mentioned in this work and the actual processing of CEA of the catchment of the Orlik Reservoir, a wide range of methodological problems can be avoided by using appropriate tools. This thesis also presents that achieving of good status of the catchment would require annual cost of CZK 602 million. The most significant cost bearers are according to the CEA fisheries and municipalities.
Klíčová slova: EU Water Framework Directive (Dir. 2000/60/EC); catchment of the Orlík Reservoir; reducing phosphorus contamination in the catchment; water eutrophication; CEA; Cost effectiveness analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: